Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sagaldyş-dynç alyş merkezleri

Tomus paslynyň şatlykly günleri çagalara ýakymly pursatlary, şowhunly wakalary sowgat edýär. Bu günler mekdep okuwçylary «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda, Gökdere jülgesinde we ýerlerdäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde wagtlaryny hoş geçirýärler.

Mälim bolşy ýaly, şu günler mekdep okuwçylary üçin tomus dynç alyş möwsümi gyzgalaňly dowam edýär.

Şatlyk-şowhun bilen dowam edýän tomusky dynç alyş möwsüminiň her güni Daşoguz welaýatynyň mekdep okuwçylary üçin unudylmajak ajaýyp pursatlary peşgeş berýär.

Bagtly çagalygyň mekanynda erkana ýaşaýan we döwrebap bilim alýan mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümi şatlyk-şowhun bilen dowam edýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen gözel Gökderede gurlan dynç alyş merkezlerinde ençeme ýyllardan bäri tomsuna we gyşyna çagalaryň müňlerçesi wagtyny netijeli geçirýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimiz tarapyndan bagtdan paýly çagalarymyz barada uly alada edilýär.

Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­lary­nyň Ahal we­la­ýat bir­leş­me­si­niň eda­ra jaýyn­da mas­la­hat ge­çi­ril­di.

Türkmen halky milli mirasymyza, ruhy we maddy baýlyklarymyza, şeýle hem hereketli milli oýunlarymyza uly üns beripdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Milli oýunlarymyzyň her biriniň geçirilişini-de buýsanç bilen beýan etmek mümkin.

Okuwlaryny üstünlikli tamamlan mekdep okuwçylarynyň salkyn saýalarda dynç almak baradaky asylly arzuwlarynyň amala aşmagy çagalary-da, olaryň ata-enelerini-de guwandyrýar.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýaýbaňlanan gyzykly çäreler Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlandy.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.