Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sagaldyş-dynç alyş merkezleri

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň (TKAMM) «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde.Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi we Dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň

Ýakynda «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işgärleriniň arasynda 2019-njy ýylymyzyň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly diýlip atlandyrylmagy mynasybetli «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän senagat, ulag we aragatnaşyk toplumynyň «Bagtyýar» myhman

2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň ilkinji günleri ýakymly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda halkymyz bagtyýarlykda zähmet çekýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýaş nesilleriniň ruhy we beden taýdan sagdyn ösüp-ulalmagy, dünýä ülňülerine laýyk bilim almagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary şu günler gyşky dynç alşyny ertekileri ýadyňa salýan gözel Gökdere jülgesinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda, welaýatlardaky dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde, paýtagtymyzyň gözel ýerlerinde dynç almak, gezelenç etmek bilen geçirýär.

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýaş nesil hakynda uly aladalar edilýär. Mekdep okuwçylarynyň gyşky dynç alyş möwsüminiň ýokary derejede guramaçylykly geçirilýändigi munuň aýdyň subutnamasydyr.

2018-nji ýylyň ýurdumyzyň durmuşynda neneňsi netijeli ýyl bolandygy hakynda gürrüň edileninde, gözellikler mekany Awaza göz öňüňde janlanýar.

Şu günler ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Täze ýyla bagyşlanan baýramçylyk çäreleri, dabaralary, duşuşyklary giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.

Mähriban watanymyz Türkmenistan pasyllaryň ählisinde hem ajaýyp, owadan görnüşe eýedir. Her pasylda täze keşbe girýän “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bu günler baýramçylyk donuny geýdi.

Awazanyň gyşky keşbi-de örän owadan. Ownuklap ýagýan ýagyş, pessaýja ösýän şemal, başyny çalaja yraýan göm - gök baglar, jana şypa berýän tämiz howa... Bularyň bary ynsan kalbynda ajaýyp duýgulary oýarýar.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.