Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sagaldyş-dynç alyş merkezleri

Ynha, bu günki gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy halkara derejesinde geçirilýän dürli sport bäsleşikleriniň, sergileriň, ylmy maslahatlaryň, aýdym-sazly festiwallaryň geçirilýän merkezine öwrüldi.

Ýurdumyzda bolup geçýän taryhy ähmiýetli özgerişlikleri wagyz etmekde, ýaş nesli watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde, milli mirasymyzyň, gymmatlyklarymyzyň dikeldilmegine, dünýä ýaýylmagyna ýardam bermekde bize—jemgyýetçilik guramalarynyň işgärlerine uly wezipe degişli bolup

Bagtyýar çagalaryň tomusky dynç alşynda wagtlaryny hoş hem şadyýan geçirmekleri üçin etrap bilim bölümi hem degerli işleri durmuşa geçirýär.

Arkadag Prezidentimiz çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň talaba laýyk guralmagyny hemişe üns merkezinde saklaýar. Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda-da bu işe jogapkärli çemeleşilip, onuň guramaçylykly geçirilmegi ugrunda ähli tagallalar edilýär.

Türkmenistan döwletimiz özgerişlere tarap batly gadamlar bilen öňe barýar. Ýurdumyzda bar bolan bilim ojaklarynda çagalaryň tomusky dynç alyş meýdançalary hereket edýär. Gökderedäki «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» atly çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalar hem wagtlaryny şadyýan geçirýärler.

Tomus paslynda ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň, çagalaryň şadyýan dynç almaklary üçin oňaýly şertler bar.

Ajap eýýamymyzda Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen güneşli Diýarymyz bagtly çagalygyň ýurduna öwrülýär. Munuň şeýledigi çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminde has-da aýdyň duýulýar.

Tomus paslynyň gelmegi bilen bagtyýar çagalaryň hezil günleri hem gelip ýetdi. Häzirki wagtda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminde mekdeplerde ýörite dynç alyş meýdançalary açyldy. Şeýle-de biziň welaýatymyzda iki sany sagaldyş we dynç alyş merkezleri bar.

Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň çagalarynyň tomusky dynç alyş möwsümi dowam edýär. Ýaş nesliň dynç alyş we sagaldyş möwsümini talaba laýyk guramak şu günüň möhüm wezipesi bolup durýar.

Gahryman Prezidentimiziň ýaş nesliň bilim-terbiýe alyp, sagdyn ösmegi ugrunda edýän atalyk aladalary tomusky dynç alyş möwsüminde-de degerli işlerde özüniň beýanyny tapýar. Munuň şeýledigini çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň guramaçylykly dowam edýändigi subut edýär.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.