Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sagaldyş-dynç alyş merkezleri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesliň ruhy we beden taýdan sagdyn ösüp-ulalmagy, dünýä derejesinde bilim almagy hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän il-ýurt bähbitli işler, amala aşyrylýan özgertmeler türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, ýaş nesiliň sagdyn ösmegine gönükdirilendir.

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndaky orta mekdepleriň okuwçylarynyň uly topary tomusky dynç alyş möwsümini eziz, Diýarymyzyň gözel ýerlerinde, tebigatyň salkyn saýaly ajaýyp künjeklerinde, Awazanyň we Gökderäniň goýnundaky merkezlerde şadyýan geçirýärler.

Tomus paslynyň gelmegi bi­len gözel Gökdere jülgesindäki "Beýik Serdaryň ruhubelent ne­silleri" atly çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde ýaş nesliň uly topary saglygyny berkitmäge mümkinçilik aldy.

Ýaňy-ýakynda ýurdumyzyň Balkan welaýatynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň XIX milli sport oýunlarynyň spartakiadasynyň j

Gojaman Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy raýatlaryň uly höwes bilen dynç alyp, saglygyny berkidýän ajaýyp ýerleriniň birine öwrüldi.

Ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milti merkeziniň guramagynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň XIX milli sport oýunlarynyň spartakiadasynyň jemleýji tapgyry ýokary guramaçylyk

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň has-da gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerini wagyz etmäge Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hünärmenleri öz goşantlaryny goşýarlar.

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşleriniň bilelikde guramag

Golaýda, ýurdumyzyň sapaly künjekleriniň biri bolan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşiniň guramagynda «Bagtyýarlyk dӧwrüniň Kärdeşler arkalaşyklar

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.