Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sagaldyş-dynç alyş merkezleri

В Национальной туристической зоне «Аваза», в здравнице «Даянч» состоялись торжественные проводы большой группы детей, прибывших сюда 15 мая по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова из различных регионов Республики Узбекистан на отдых.

На живописном берегу Национальной туристической зоны «Аваза» отдыхают узбекские школьники, прибывшие по приглашению Президента Гурбангулы Бердымухамедова. В профсоюзной здравнице «Даянч» юные гости нашей страны проводят содержательное время вместе со своими туркмен­скими сверстниками.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Awaza dostluk-doganlyk mekanyna öwrüldi. Munuň şeýledigini hormatly Prezidentimiziň çagyrmagy boýunça goňşy Özbegistan döwletiniň Horezm, Buhara, Nowaýy oblastlary ýaly dürli ýerlerinden bu ýere dynç almaga gelen çagalaryň topary ýene bir gezek aýdyň görkezdi.

Ajaýyp zamanamyzda mähriban Watanymyzyň ösüşli-özgerişli günlerini, Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmäge gönükdirilen işlerini halkymyzyň arasynda wagyz-nesihat etmekde ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary işjeňlik görkezýärler.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň energetika pudagy uly ösüşlere eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, bu döwürde ýurdumyzyň dürli künjeklerinde elektrik beketleriniň ençemesi gurlup ulanylmaga berildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzyň gurluşyk, senagat we saglyk ulgamlarynda giň gerimli işlere badalga berilýär. Sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmakda we raýatlaryň saglygyny gorap saklamakda möhüm işler durmuşa geçirilýär.

Şu ýylyň sentýabr aýynda gözel paýtagtymyz Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk işleri güýçli depginde alnyp barylýar. Bu iri sport çäresine taýýarlyk işleri bilen birlikde oýunlary mynasyp dabaralandyrmak, wagyz etmek işleri hem ýokary depginlere eýe bolýar. Şu günler Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde ýurdumyzyň küşt boýunça aýal-gyzlar ýygyndy toparynyň türgen gelin-gyzlarynyň türgenleşik geçmekleri guraldy. Ýygyndy toparyň düzüminde küştçi gelin-gyzlaryň 14-si bar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen mähriban Diýarymyz ösüşleriň ýolundan gün-günden öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Hazaryň kenarynda emele gelen dynç alşyň we sagaldyşyň merkezi — «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň gözelligi hem-de bu ýere gelýän myhmanlaryň sany gün-günden artýar.

TKA-nyň Milli merkeziniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde «Halal hyzmat-halka hormat» diýen at bilen geçirilen okuw-maslahaty Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň kärdeşler arkalaşygy geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň tagallalary arkaly guraldy.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi bilen bilelikde geçiren «Halal hyzmathalka hormat» atly okuw-maslahatynyň örän täsirli we jemgyýetçilik guramasynyň ilkinji guramalarynyň işlerini döwrüň talabyna laýyk alyp barmak üçin ähmiýetli çäreleriň biri boldy.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.