Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

DURMUŞYŇ BEZEGI

Çaga — durmuşyň bezegi, ynsan ömrüniň dowamaty. Gahryman Arkadagymyzyň paýhasy bilen ýurdumyzda amala aşyrylýan giň özgertmeler, gazanylýan ähli ösüşler, ýetilýän belent sepgitler nesillerimiziň ýagty geljeginiň hatyrasynadyr.

WELAÝATLARDAN HABARLAR

Sporty sagdynlygyň we güýç-kuwwatyň çeşmesi hasaplaýan ýaşlarymyz bedenterbiýe-sport hereketine işjeň, uly ruhubelentlikde gatnaşýarlar.

ÝEŇIJI TÜRGENLER

Sakarçäge etrabyndaky 1-nji sport mekdebinde agyr atletika boýunça welaýat sport we ýaşlar syýasaty müdirliginiň meýilnamasyna laýyklykda erkekleriň we zenanlaryň arasynda bäsleşik geçirildi.

ŞOWLY MENZILLER GUWANDYRÝAR

Sakarçäge etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminde hem ýaş ýetginjekleri, okuwçylary sporta höweslendirmek we ýaş türgenleri ýetişdirmek ugrunda birnäçe işler alnyp barylýar.

HALYPA-ŞÄGIRTLIK ÝÖRELGESI DOWAM EDÝÄR

Welaýat futbol federasiýasynyň, welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň hem-de Bereket etrap häkimliginiň bilelikde guramaklarynda Bereket şäherindäki bedenterbiýe we sagaldyş toplumynda geçirilen medeni-sport çäresi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe

WELAÝATLARDAN HABARLAR

Ylym we bi­lim iş­gär­le­ri­niň kär­deş­ler ar­kala­şy­gy­nyň Bä­her­den et­rap Ge­ňe­şi­niň hem-de et­rap bi­lim bö­lü­mi­niň bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da et­ra­by­ň 27-nji or­ta mek­de­bin­de sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ni wa­gyz et­mek mak­sa­dy bi­len masla­hat

SPORT MEKDEPLERINDE

Ak bugdaý etrap häkimliginiň, etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde guramagynda etrabyň sport mekdebinde sport-sagaldyş çäresi geçirildi.

ATŞYNASLARYŇ MEKANYNDA

Gök­de­pe et­ra­by­nyň Kä­ri­zek ge­ňeş­li­gi­niň Aba An­na­ýew oba­sy we onuň bi­len ýa­naşyk­da ýer­leş­ýän Hal­ka­ra ahal­te­ke at­çy­lyk sport top­lu­my Kö­pet­da­gyň ete­gi­ne öz­bo­luş­ly gö­zel­lik goş­ýar.

SPORT HABARLARY

8-nji aprelde «Aşgabat» köpugurly stadionynyň mejlisler zalynda ýurdumyzda sagdyn jemgyýeti kemala getirmek, ýaşlarda sport endiklerine bolan höwesi artdyrmak, olary watansöýüji, zähmetsöýer ruhda terbiýelemek, şeýle hem ulgama degişli maksatnamalaryň ähmiýetini düşündi

WELAÝATLARDAN HABARLAR

Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deşler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň we­la­ýat bir­leş­me­si­niň hem-de we­la­ýat Po­li­si­ýa mü­dir­li­gi­niň bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da Gök­de­pe et­raby­nyň çä­gin­dä­ki «Türk­men aý­na önüm­le­ri» kär­ha­na­syn­da wa­gyz-ne­si­hat mas­la­ha­ty ge­ç

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.