Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

ÝEŇIJILERE ÜSTÜNLIK ARZUW EDÝÄRIS

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda döredijilik bilen meşgullanýanlaryň sany günsaýyn artýar.

FUTBOL ÝARYŞYNDA

Sarahs etrabyndaky 21-nji orta mekdebiň sport meýdançasynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çäginde futbol ýaryşy geçirildi.

WELAÝATLARDAN HABARLAR

Sa­rahs et­ra­byn­da­ky 21-nji or­ta mek­dep­de dö­re­di­len «Şöh­le» dynç alyş-sa­gal­dyş meý­dan­ça­syn­da ça­ga­la­ryň 60-dan gow­ra­gy to­mus­ky dynç alyş möw­sü­mi­ni gy­zyk­ly ge­çir­ýär.

TÜRGENLERIŇ USSATLYGY

Änew şäherindäki sport mekdebinde baýry türgenleriň arasynda sportuň futzal görnüşi boýunça welaýatyň açyk birinjiligi geçirildi. Ony Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hemde welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi bilelikde gurady.

ÝAŞLARYŇ ERJELLIGI

Ka­ka et­ra­by­nyň Hy­waa­bat jül­ge­sin­dä­ki “Ýa­şyl ýaý­la” çaga­lar dynç alyş-sa­gal­dyş merke­zin­de ýaş nes­liň ara­syn­da sport ýa­ryş­la­ry­dyr dür­li mazmun­ly bäs­le­şik­ler ge­çi­ri­lip, ola­ryň ne­ti­je­li­li­gi ga­za­nyl­ýar.

EZBERLER HEMIŞE ÖŇDE

Düýn Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň sport toplumynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI sport ýaryşlarynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

ÝEŇIŞ BASGANÇAGY ÖKDELERIŇKI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda XXI Milli sport oýunlarynyň welaýat tapgyry geçirildi.

GYZYKLY GEÇEN ÝARYŞ

Golaýda Daşoguz şäherindäki on müň orunlyk sport toplumynda sportuň basketbol 3x3 görnüşi boýunça erkekleriň arasynda hem-de 2008, 2009, 2010-njy ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda welaýatyň açyk çempionaty geçirildi.

EZBERLER ÖŇE SAÝLANDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen Milli sport oýunlarynyň XXI spartakiadasynyň Ahal welaýat tapgyry guramaçylykly geçirildi.

ÖKDEDEN ÖKDE SAÝLANDY

«Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli başlangyçlary, taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň her bir raýatynyň saglygyny goramaga, sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmäge gönükdirilen işler jemgyýetimize sagdyn d

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.