Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

KIÇI FUTBOL ÝARYŞY

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Tejen etrap Geňeşiniň hem-de etrap bilim bölüminiň bilelikde guramagynda etrabyň Garryçyrla geňeşligindäki sport mekdebinde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli «Sport — güýç-gaýratyň, saglygyň

SPORT TÄZELIKLERI

Balkanabat şäherinde welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, welaýat futbol federasiýasynyň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda kiçi futbol boýunça geçirilen welaýatyň açyk birinjiligi aýlaw görnüşinde iki

SAGDYN ÝAŞLAR — KÄMIL JEMGYÝET

KAKA.Ýakynda etrabyň sport mekdebinde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp, woleýbol, küşt, düzzüm hem-de şaşka boýunça etrabyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi.

GYZYKLY GEÇEN ÝARYŞ

Golaýda, hyzmat ulgamy we saglygy goraýyş işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşleri bu ulgamlaryň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän işgärleriň arasynda güýçli we başarjaň türgenleri ýüze çykarmak, şeýle hem ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek maks

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak, köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek ugrunda uly işler durmuşa geçirilýär.

SPORT — SAGDYNLYK

Ýakynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Bäherden etrap Geňeşi bilen bilelikde esgerleriň we Bäherden etrap sport mekdebiniň türgenleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygyny hem

BASKETBOL BOÝUNÇA ÝARYŞ

Ýa­kyn­da Da­şo­guz we­la­ýa­ty­nyň Ak­de­pe et­ra­by­nyň 2-nji ça­ga­lar we ýet­gin­jek­ler sport mek­de­bin­de, ýet­gin­jek­le­riň ara­syn­da sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ni wa­gyz et­mek mak­sa­dy bi­len, mek­de­biň okuw­çy ýaş­la­ry­nyň ara­syn­da bas­ket­bol bo­

ETRABYŇ AÇYK BIRINJILIGI

Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebinde futzal boýunça etrabyň açyk birinjiligi geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň hem-de etrabyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde guramagynda geçirilen ýaryşa toparlaryň birnäçesi gatnaşdy.

SPORT ÝARYŞLARY GEÇIRILDI

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmengala etrap Geňeşiniň etrap bilim bölümi bilen bilelikde guramagynda, etrabyň zenan mugallymlarynyň arasynda küşt, şaşka we stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça ýaryşlar geçirildi.

BILIM IŞGÄRLERINIŇ WOLEÝBOL ÝARYŞYNDA

Änew şä­he­rin­dä­ki sport mek­de­bin­de wo­leý­bol ýa­ry­şy ge­çi­ril­di.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.