Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

Ýurdumyzda sagdyn nesli kemala getirmek  ata-babalarymyzdan  miras galan asylly däp – dessurlarymyzy dikeltmek, zähmetkeşlerimizi    köpçülikleýin sporta çekmek, KA-nyň agzalarynyň arasynda ruhubelentligi, päkligi olaryň arasynda dost-doganlygy berkitmek maksady bilen,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Köýtendag etrap birleşmesi we Köýtendag etrabynyň 4-nji sport mekdebiniň bilelikde guramagynda etrabyň edara-guramalarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda woleýbol bäsleşigi geçirildi.

ABŞ-nyň aragatnaşyklar boýunça federal komissiýasy (FCC) Amazon kompaniýasyna hemralaýyn internet ulgamyny döretmäge rugsat berdi, bu barada komissiýanyň resmi saýty habar berýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan sporta uly üns berilýär. Ýaşlaryň sagdyn, berk bedenli bolup ýetişmekleri, sport bilen meşgullanmaklary üçin ähli şertler döredilýär.

Ýakynda Köýtendag etrabynyň 44-nji çagalar bagynda “Ýylyň terbiýeçisi-2024” atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi.

Etrabymyzdaky 3-nji sport mekdebinde 2006 — 2008-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda sambo boýunça ýaryş guraldy.

Hormatly Prezidentimiz ähli ugurlar bilen bilelikde sport ulgamyna hem uly üns berýär.Ýaşlaryň sagdyn, berk bedenli bolup ýetişmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Geçirilýän sport bäsleşikleriniň sany gün-günden artýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyz  sporty ösdürmek we onuň ösüşini giňden ýaýmak meselesini üns merkezinde saklaýar. Soňky ýyllarda türkmen sportynyň dünýä arenasyndaky abraýy barha artýar.

Hormatly  Prezidentimiziň  ýolbaşçylygynda  Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy  döwründe  sport ulgamyny halkara talaplaryna laýyk kämilleşdirmäge, sport  we sagdyn  durmuşy  wagyz  etmäge, beden  we ruhy taýdan  sagdyn  ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmäge uly ü

 Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyz sagdynlygyň we ösen sportuň ýurdy hökmünde tanalýar.  

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.