Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

TÜRKMEN TÜRGENLERINE HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ SYLAGLARY GOWŞURYLDY

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny artdyrmaga uly goşant goşan türkmen sportunyň wekillerini hormatlamak dabarasy geçirildi.

SAGLYGYŇ SAKASY

Ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Sakarçäge etrabynda hem ýaşlar sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanýarlar.

GANDBOLÇYLAR GÜÝÇ SYNANYŞDYLAR

Mary welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi tarapyndan gandbol boýunça 2002­-2003-­nji ýyllarda doglan oglanlaryň we gyzlaryň arasynda Türkmengala etrap sport mekdebinde Mary welaýatynyň birinjiligi geçirildi.

TAÝJYK USSANYŇ PÄLWANLAR MAŞGALASY

– Taý­jyk ýaş­lyk­da örän ez­ber­di, onuň elin­den gel­me­ýän hü­när ýok­dy. Haý­sy işiň ba­şy­na bar­sa-da, öň gö­rüp go­ýan ýa­ly­dy. Öz işi­niň us­sa­dy­dy. Ýaş­lyk­da boş wagt­la­rymyz gö­reş tu­tar­dyk. Ol şo­ňa-da ýol­baş­çy­lyk eder­di.

WAGYZ-NESIHAT IŞLERI ALNYP BARYLÝAR

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Türkmenistan täze belentlikleri nazarlap, ynamly öňe barýar. Bu işlere her bir edara-kärhana mynasyp goşandyny goşýar.

FUTBOL TÄZELIKLERI

2022-nji ýylda geçiriljek dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynyň netijesinde «H» toparçada üçünji orny eýelän milli ýygyndymyz 2023-nji ýylda Hytaýda geçiriljek Aziýanyň Kubogynyň saýlama tapgyryna gatnaşar.

DURMUŞYŇ BEZEGI

Çaga — durmuşyň bezegi, ynsan ömrüniň dowamaty. Gahryman Arkadagymyzyň paýhasy bilen ýurdumyzda amala aşyrylýan giň özgertmeler, gazanylýan ähli ösüşler, ýetilýän belent sepgitler nesillerimiziň ýagty geljeginiň hatyrasynadyr.

WELAÝATLARDAN HABARLAR

Sporty sagdynlygyň we güýç-kuwwatyň çeşmesi hasaplaýan ýaşlarymyz bedenterbiýe-sport hereketine işjeň, uly ruhubelentlikde gatnaşýarlar.

ÝEŇIJI TÜRGENLER

Sakarçäge etrabyndaky 1-nji sport mekdebinde agyr atletika boýunça welaýat sport we ýaşlar syýasaty müdirliginiň meýilnamasyna laýyklykda erkekleriň we zenanlaryň arasynda bäsleşik geçirildi.

ŞOWLY MENZILLER GUWANDYRÝAR

Sakarçäge etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminde hem ýaş ýetginjekleri, okuwçylary sporta höweslendirmek we ýaş türgenleri ýetişdirmek ugrunda birnäçe işler alnyp barylýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.