Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamak hem-de ösdürmek üçin alyp barýan taglymatyny göz öňüne tutup, Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň Olimpiýa stadionynda Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) Prezidenti Janni Infantino bilen duşuşyk geçirdi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň “Saglyk” maksatnamasyny durmuşa geçirmek, sagdyn durmuşy wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň Balkanabat şäheriniň Gumdag şäherçesin

Be­ýik Ýeň­şiň 78 ýyl­ly­gy­na ba­gyş­la­nyp «Türk­me­ne­ner­goa­bat­la­ýyş» ýö­ri­te­leş­di­ri­len önüm­çi­lik bir­le­şi­gi­niň sport meý­dan­ça­syn­da pu­da­gyň Aş­ga­bat şä­he­rin­de ýer­leş­ýän eda­ra-kär­ha­na­la­ry­nyň kärdeşler arkalaşyklarynyň il­kin

Berkarar döwletiñ täze eýýamynyñ Galkynyşy döwründe Türkmenistan döwletimiziñ her bir güni uly ösüşlere, özgerişlere beslenýär.

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýaş nesliň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini ündeýän wagyz-nesihat duşuşyklary yzygiderli geçirilýär.

12-nji aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 82-nji mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek hakyndaky ýörite Kararnamanyň kabul edilenine bäş ýyl doldy.

Den Ewan ýarym finaldan gaýtdy. Beýik Britaniýaly 2-nji derejeli tennisçi Den Ewan Morokkonyň patyşasy Hasan II adyna guralan Gran-pride finala  çykmak ugrundaky oýundan yzyna gaýtdy.

Golaýda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Kaka etrap geňeşi etrap bilim bölümi bilen bilelikde sportuň dürli görnüşleri boýunça bäsleşikleri gurady.

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda geçen ylmy-amaly maslahatda giňişleýin şöhlelendi

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.