Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

SPORT BAÝRAMÇYLYGY

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli 2020-nji ýylyň mart aýynyň 16-17-si aralygynda «Türkmenistanyň ýokary sport ussatlygy» sport mekdebi

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ USSATLARY

AK BUG­DAÝ. Et­ra­byň sport mek­de­bin­de Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi ta­ra­pyn­dan yg­lan edi­len Mil­li sport oýun­lary­nyň no­bat­da­ky spar­ta­kia­da­sy­nyň et­rap tap­gy­ry ge­çi­ril­di.

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ USSATLARY

Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi ta­ra­pyndan yg­lan edi­len Mil­li sport oýun­la­ry­nyň spar­ta­kia­da­sy zäh­met­keş­leriň ara­syn­da bar­ha uly meş­hur­ly­ga eýe bol­ýar.

MILLI SPORT OÝUNLARY

Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty goldamak hem-de ösdürmek bilen bagly edilýän tagallalardan ugur alnyp hem-de güýçli türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen yglan edilen Milli sport oýunlarynyň XXI spartakiadasynyň Tejen etrap tapgyry geçirildi.

EZBERLER ÖŇE SAÝLANDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan her ýyl geçirilýän Milli sport oýunlarynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap tapgyry geçirildi.

ÝARYŞ SOŇY ÝEŇIŞ

3-nji martda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, TDP-niň syýasy ge­ňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi ge­ňeşiniň, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sp

ÇEKELEŞIKLI BÄSLEŞIKLER

21 - 22-nji fewralda Türkmenistanyň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň sport zalynda dzýudo boýunça 2006 - 2007-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda 1-nji sport mekdebiniň açyk birinjiligi geçirildi.

KIÇI FUTBOL ÝARYŞY

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Tejen etrap Geňeşiniň hem-de etrap bilim bölüminiň bilelikde guramagynda etrabyň Garryçyrla geňeşligindäki sport mekdebinde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli «Sport — güýç-gaýratyň, saglygyň

SPORT TÄZELIKLERI

Balkanabat şäherinde welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, welaýat futbol federasiýasynyň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda kiçi futbol boýunça geçirilen welaýatyň açyk birinjiligi aýlaw görnüşinde iki

SAGDYN ÝAŞLAR — KÄMIL JEMGYÝET

KAKA.Ýakynda etrabyň sport mekdebinde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp, woleýbol, küşt, düzzüm hem-de şaşka boýunça etrabyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.