Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

13-nji ýanwarda «Aşgabat» köpugurly stadionynyň Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň, medeni guramaçylyk bölüminiň TMÝG-niň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap geňeşi, Futbol boýunça geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen çagalar ýetginjekler sport mekdebi bil

Golaýda Serdar şäher häkimliginiň mejlisler zalynda «Sagdynlyk ruhubelentligiň hem bagtyýarlygyň çyragydyr» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşyga

Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA) Türkmenistandaky wekilhanasynyň guramagynda Türkmenistanyň degişli döwlet edaralarynyň hünärmenleri bilen duşuşyk geçirildi.

Golaýda Bäherden etrabynyň «Arçman» şypahanasynyň mejlisler zalynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli saglygy goraýyş işgärleriniň arasynda ylalaşylan meýilnama esasynda sagdyn durmuş ýörelgeleri barada wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Bäherden etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň guramagynda Bäherden etrabynyň sport mekdebinde etrabyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa sport mekdebiniň türgenleri we tälimçileri, lukmanlary gatnaşdy.

Golaýda Bäherden etrabynyň «Arçman» şypahanasynyň mejlisler zalynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli saglygy goraýyş işgärleriniň arasynda ylalaşylan meýilnama esasynda sagdyn durmuş ýörelgeleri barada wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Gar­mäm­met Şa­mäm­me­dow Be­re­ket şä­he­rin­dä­ki 20-nji or­ta mek­de­bi­niň 4-nji syn­pyn­da okap­yö­ren wag­ty türk­men mil­li gö­re­şi bi­len gy­zyk­la­nyp ug­ra­dy.

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny artdyrmaga uly goşant goşan türkmen sportunyň wekillerini hormatlamak dabarasy geçirildi.

Ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Sakarçäge etrabynda hem ýaşlar sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanýarlar.

Mary welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi tarapyndan gandbol boýunça 2002­-2003-­nji ýyllarda doglan oglanlaryň we gyzlaryň arasynda Türkmengala etrap sport mekdebinde Mary welaýatynyň birinjiligi geçirildi.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.