Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

EZBERLER HEMIŞE ÖŇDE

Düýn Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň sport toplumynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI sport ýaryşlarynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

ÝEŇIŞ BASGANÇAGY ÖKDELERIŇKI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda XXI Milli sport oýunlarynyň welaýat tapgyry geçirildi.

GYZYKLY GEÇEN ÝARYŞ

Golaýda Daşoguz şäherindäki on müň orunlyk sport toplumynda sportuň basketbol 3x3 görnüşi boýunça erkekleriň arasynda hem-de 2008, 2009, 2010-njy ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda welaýatyň açyk çempionaty geçirildi.

EZBERLER ÖŇE SAÝLANDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen Milli sport oýunlarynyň XXI spartakiadasynyň Ahal welaýat tapgyry guramaçylykly geçirildi.

ÖKDEDEN ÖKDE SAÝLANDY

«Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli başlangyçlary, taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň her bir raýatynyň saglygyny goramaga, sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmäge gönükdirilen işler jemgyýetimize sagdyn d

MILLI SPORT OÝUNLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ös­dür­me­giň 2011 — 2020-nji ýyl­lar üçin Milli maksatnamasyny» hem-de «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda ýörelgelerinde

MILLI OÝUNLAR BOÝUNÇA BÄSLEŞDILER

Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň «Gökje» sport toplumynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda geçirilýän XXI Milli sport oýunlary boýunça ýaryşyň Aşgabat şäher tapgyry geçirildi.

ÇEKELEŞIKLI GEÇEN ÝARYŞ

Gö­rog­ly et­ra­by­nyň sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty bö­lü­mi et­ra­byň jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry bi­len bi­le­lik­de «Türkme­nis­tan — ru­hu­be­lent­li­giň we sag­dyn­ly­gyň ýur­dy» at­ly XI sport ýa­ryş­la­ry­ny ge­çir­di.

ADAM HAKYNDAKY ALADANYŇ AÝDYŇ BEÝANY

Golaýda welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda maslahat geçirildi.

MILLI OÝUNLARYŇ WELAÝAT TAPGYRY

Halkyň arasynda bedenterbiýe we köpçülikleýin sport hereketlerini ýaýbaňlandyrmak, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek, berk bedenli, sagdyn ruhly ýaşlary kemala getirmek babatda hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän başlangyçlaryndan ugur alnyp, şeýle hem «Türkmenistan

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.