Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022

«Türkmenistan Sport» halkara žurnalymyzyň «7/24.tm» hepdelik elektron neşirine dürli ýaşdaky we kärdäki okyjylarymyzdan hatlar yzygiderli gelip gowuşýar.

Sakarçäge etrabynyň Bedenterbiýe we sport bölüminiň sport mekdebinde ýaşlaryň dürli görnüşler boýunça türgenleşmekleri, bedenlerini berkitmekleri üçin ähli şertler döredilendir. Sport mekdebimiziň türgenleri okuw-türgenleşik sapaklaryna uly höwes bilen gatnaşýarlar.

Hytaýlylar, adatça, «Nahardan soň ýüz ädim ýöremek ýaşyňy togsan dokuza ýetirer» diýen setirlerden ugur alýarlar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda sporty we bedenterbiýäni durnukly ösdürmek üçin giň möçberli işler alnyp barylýar.

Hyzmat ulgamy işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz şäher Geňeşiniň «Daşoguzşäheragyzsuw» müdirliginiň, Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäheriniň «Demirbetonönümleri» zawodynyň hem-de «Daşoguzpoçta» welaýat kärhanasynyň Kär

Halkymyzyň gymmatly baýlygy bolan saglygy goramak ýurdumyzda aýratyn üns berilýän möhüm ugurlaryň biridir. Saglyk baradaky alada ömür baradaky aladadyr. Raýatlaryň saglygyny goramakda hem-de berkitmekde alnyp barylýan işler köptaraplaýyn häsiýete eýedir.

Go­laý­da Oguz­han et­ra­by­nyň sport mek­de­bin­de 2011-­2012­-nji ýyl­lar­da dog­lan ýet­gin­jek og­lan­la­ryň ara­synda ka­ra­te bo­ýun­ça Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň ku­bo­gy ug­run­da­ky ýa­ryş ge­çi­ril­di.

Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde, halkymyzyň saglygyny berkitmekde alnyp barylýan işler üstünliklere beslenýär. Şeýle bimöçber aladalaryň netijesinde ýurdumyzyň sportda gazanýan halkara abraýy buýsançly belentliklere çykýar.

TKA-nyň Bäherden etrap birleşmesi, TMÝG-niň Bäherden etrap geňeşi, etrap sport we ýaşlar syýasaty bölümi tarapyndan Bäherden etrabynyň sport mekdebinde ýaşlaryň arasynda woleýbol boýunça bäsleşik geçirildi.

Ahal welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi «2021-2025- nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň» maksatnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen, stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça welaýatyň birinjiligini geçirdi.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.