Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

Adamzat häzirki zamanyň ösen jemgyýetinde ulaglaryň dürli görnüşleri bilen iş salyşýar. Welosiped ekologik taýdan iň arassa hem adam saglygy üçin iň peýdalysy hasaplanýar. Ol gezelenç etmekde we dynç almakda, boş wagtlaryňy manyly geçirmekde gyzykly güýmenjedir.

Türk­men paý­tag­ty 12 ýa­şa çen­li og­lan-gyz­la­ryň ara­syn­da­ky ten­nis bo­ýun­ça Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň se­bit­le­ýin ýa­ry­şy­ny ka­bul ed­ýär

 

Agzybirlik türkmeniň aslyndan gaýdyp, onuň maşgala ahlagyna we medeniýetine mäkäm ornaşandyr. Agzybir maşgalalardan düzülen jemgyýet sagdyn jemgyýetdir. Sagdyn jemgyýet bolsa döwletiň gülläp ösmeginiň iň esasy şertidir.

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamak hem-de ösdürmek üçin alyp barýan taglymatyny göz öňüne tutup, Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň Olimpiýa stadionynda Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) Prezidenti Janni Infantino bilen duşuşyk geçirdi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň “Saglyk” maksatnamasyny durmuşa geçirmek, sagdyn durmuşy wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň Balkanabat şäheriniň Gumdag şäherçesin

Be­ýik Ýeň­şiň 78 ýyl­ly­gy­na ba­gyş­la­nyp «Türk­me­ne­ner­goa­bat­la­ýyş» ýö­ri­te­leş­di­ri­len önüm­çi­lik bir­le­şi­gi­niň sport meý­dan­ça­syn­da pu­da­gyň Aş­ga­bat şä­he­rin­de ýer­leş­ýän eda­ra-kär­ha­na­la­ry­nyň kärdeşler arkalaşyklarynyň il­kin

Berkarar döwletiñ täze eýýamynyñ Galkynyşy döwründe Türkmenistan döwletimiziñ her bir güni uly ösüşlere, özgerişlere beslenýär.

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýaş nesliň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini ündeýän wagyz-nesihat duşuşyklary yzygiderli geçirilýär.

12-nji aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 82-nji mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek hakyndaky ýörite Kararnamanyň kabul edilenine bäş ýyl doldy.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.