Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Sport

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň başlangyjy bilen giň gerim alan köpçülikleýin bedenterbiýe we sport hereketine goşant goşmak, raýatlarymyza sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň

TMÝG-niň Balkan welaýatynyň Serdar etrap Geňeşi, Serdar etrap sport we ýaşlar syýas aty bölümi, etrap kärdeşler arkalaşygy, etrap hassahanasy bilelikde etrabyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň ýaş türgenleriniň arasynda «Sagdyn durmuş üstünliklerimiziň açarydyr» diýen

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda döredijilik bilen meşgullanýanlaryň sany günsaýyn artýar.

Sarahs etrabyndaky 21-nji orta mekdebiň sport meýdançasynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çäginde futbol ýaryşy geçirildi.

Sa­rahs et­ra­byn­da­ky 21-nji or­ta mek­dep­de dö­re­di­len «Şöh­le» dynç alyş-sa­gal­dyş meý­dan­ça­syn­da ça­ga­la­ryň 60-dan gow­ra­gy to­mus­ky dynç alyş möw­sü­mi­ni gy­zyk­ly ge­çir­ýär.

Änew şäherindäki sport mekdebinde baýry türgenleriň arasynda sportuň futzal görnüşi boýunça welaýatyň açyk birinjiligi geçirildi. Ony Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hemde welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi bilelikde gurady.

Ka­ka et­ra­by­nyň Hy­waa­bat jül­ge­sin­dä­ki “Ýa­şyl ýaý­la” çaga­lar dynç alyş-sa­gal­dyş merke­zin­de ýaş nes­liň ara­syn­da sport ýa­ryş­la­ry­dyr dür­li mazmun­ly bäs­le­şik­ler ge­çi­ri­lip, ola­ryň ne­ti­je­li­li­gi ga­za­nyl­ýar.

Düýn Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň sport toplumynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI sport ýaryşlarynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda XXI Milli sport oýunlarynyň welaýat tapgyry geçirildi.

Golaýda Daşoguz şäherindäki on müň orunlyk sport toplumynda sportuň basketbol 3x3 görnüşi boýunça erkekleriň arasynda hem-de 2008, 2009, 2010-njy ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda welaýatyň açyk çempionaty geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.