Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

Ylym we bi­lim iş­gär­le­ri­niň kär­deş­ler ar­kala­şy­gy­nyň Bä­her­den et­rap Ge­ňe­şi­niň hem-de et­rap bi­lim bö­lü­mi­niň bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da et­ra­by­ň 27-nji or­ta mek­de­bin­de sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ni wa­gyz et­mek mak­sa­dy bi­len masla­hat

Ak bugdaý etrap häkimliginiň, etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde guramagynda etrabyň sport mekdebinde sport-sagaldyş çäresi geçirildi.

Gök­de­pe et­ra­by­nyň Kä­ri­zek ge­ňeş­li­gi­niň Aba An­na­ýew oba­sy we onuň bi­len ýa­naşyk­da ýer­leş­ýän Hal­ka­ra ahal­te­ke at­çy­lyk sport top­lu­my Kö­pet­da­gyň ete­gi­ne öz­bo­luş­ly gö­zel­lik goş­ýar.

8-nji aprelde «Aşgabat» köpugurly stadionynyň mejlisler zalynda ýurdumyzda sagdyn jemgyýeti kemala getirmek, ýaşlarda sport endiklerine bolan höwesi artdyrmak, olary watansöýüji, zähmetsöýer ruhda terbiýelemek, şeýle hem ulgama degişli maksatnamalaryň ähmiýetini düşündi

Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deşler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň we­la­ýat bir­leş­me­si­niň hem-de we­la­ýat Po­li­si­ýa mü­dir­li­gi­niň bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da Gök­de­pe et­raby­nyň çä­gin­dä­ki «Türk­men aý­na önüm­le­ri» kär­ha­na­syn­da wa­gyz-ne­si­hat mas­la­ha­ty ge­ç

Go­laý­da Ser­dar şä­her hä­kim­li­gi­niň mej­lis­ler za­lyn­da «Ar­ka­da­gyň ak ýol­la­ry abadan» ady bi­len wa­gyz-ne­si­hat çä­re­si ge­çi­ril­di.

Go­laý­da Gök­de­pe et­ra­by­nyň Ba­ba­rap oba­syn­da­ky ýaş olim­pi­ýa­çy­la­ry taý­ýar­la­ýyş sport mek­dep-in­ter­na­tyn­da Agyr at­le­ti­ka bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­ny Ýul­duz Ju­ma­baýe­wa bi­len du­şu­şyk ge­çi­ril­di.

Gök­de­pe et­ra­by­nyň Ba­ba­rap obasyn­da­ky ýaş olim­pi­ýa­çy­la­ry taý­ýar­laýyş sport mek­dep-in­ter­na­tyn­da Türkmen döw­let be­den­ter­bi­ýe we sport ins­ti­tu­ty­nyň 5-nji ýyl ta­ly­by, Hal­ka­ra agyr at­le­ti­ka fe­de­ra­si­ýa­sy ta­ra­pyndan 45 ki­log­ram ag­r

Raýatlaryň saglygyny goramak, olaryň köpçülikleýin bedenterbiýe, sport bilen yzygiderli meşgullanmaklaryny üpjün etmek hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly döwlet syýasatynda esasy wezipeleriň biri bolup durýar.

Ber­ka­rar döw­le­ti­miz­de sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ni pug­ta­lan­dyr­mak, sag­dyn ne­sil­le­ri ýe­tiş­dir­mek, ila­ty köp­çü­lik­le­ýin be­den­ter­bi­ýe-sport he­re­ke­ti­ne çek­mek döw­let sy­ýa­sa­tyn­da mö­hüm ugur­la­ryň bi­ri ha­sap­la­nyl­ýar.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.