Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

Bäherden etrabynyň sport mekdebinde «Sagdyn durmuş ýörelgesi — Arkadagyň göreldesi» ady bilen wagyz-nesihat maslahat geçirildi.

Sport ýurdumyzda ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup, her bir raýatymyzyň durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.

Türk­me­nis­ta­nyň Jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­mala­ry­nyň, Türk­me­nis­ta­nyň Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty mi­nistr­li­gi­niň, Türk­men döw­let be­den­ter­bi­ýe we sport ins­ti­tu­ty­nyň bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň türkmen spor­

24-nji few­ral­da Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň hem-de Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň bi­le­lik­de gura­ma­gyn­da Hal­ka­ra ze­nan­lar gü­ni my­na­sy­

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň başlangyjy bilen giň gerim alan köpçülikleýin bedenterbiýe we sport hereketine goşant goşmak, raýatlarymyza sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň

TMÝG-niň Balkan welaýatynyň Serdar etrap Geňeşi, Serdar etrap sport we ýaşlar syýas aty bölümi, etrap kärdeşler arkalaşygy, etrap hassahanasy bilelikde etrabyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň ýaş türgenleriniň arasynda «Sagdyn durmuş üstünliklerimiziň açarydyr» diýen

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda döredijilik bilen meşgullanýanlaryň sany günsaýyn artýar.

Sarahs etrabyndaky 21-nji orta mekdebiň sport meýdançasynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çäginde futbol ýaryşy geçirildi.

Sa­rahs et­ra­byn­da­ky 21-nji or­ta mek­dep­de dö­re­di­len «Şöh­le» dynç alyş-sa­gal­dyş meý­dan­ça­syn­da ça­ga­la­ryň 60-dan gow­ra­gy to­mus­ky dynç alyş möw­sü­mi­ni gy­zyk­ly ge­çir­ýär.

Änew şäherindäki sport mekdebinde baýry türgenleriň arasynda sportuň futzal görnüşi boýunça welaýatyň açyk birinjiligi geçirildi. Ony Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hemde welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi bilelikde gurady.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.