Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak, köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek ugrunda uly işler durmuşa geçirilýär.

Ýakynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Bäherden etrap Geňeşi bilen bilelikde esgerleriň we Bäherden etrap sport mekdebiniň türgenleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygyny hem

Ýa­kyn­da Da­şo­guz we­la­ýa­ty­nyň Ak­de­pe et­ra­by­nyň 2-nji ça­ga­lar we ýet­gin­jek­ler sport mek­de­bin­de, ýet­gin­jek­le­riň ara­syn­da sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ni wa­gyz et­mek mak­sa­dy bi­len, mek­de­biň okuw­çy ýaş­la­ry­nyň ara­syn­da bas­ket­bol bo­

Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebinde futzal boýunça etrabyň açyk birinjiligi geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň hem-de etrabyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde guramagynda geçirilen ýaryşa toparlaryň birnäçesi gatnaşdy.

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmengala etrap Geňeşiniň etrap bilim bölümi bilen bilelikde guramagynda, etrabyň zenan mugallymlarynyň arasynda küşt, şaşka we stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça ýaryşlar geçirildi.

Änew şä­he­rin­dä­ki sport mek­de­bin­de wo­leý­bol ýa­ry­şy ge­çi­ril­di.

Go­laý­da we­la­ýat ki­tap­ha­na­sy­nyň öňün­dä­ki baý­ram­çy­lyk ruh­da be­ze­len da­ba­ra­lar meý­dan­ça­syn­da we­la­ýat häkim­li­gi­niň, we­la­ýat sport we ýaş­lar syýa­sa­ty baş mü­dir­li­gi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şy­gy­nyň we­la­ýat bir­leşme

Go­laý­da Ma­ry şä­herin­dä­ki ýö­ri­te­leş­di­ri­len “Olim­pi­ýa” äti­ýaç­lyk sport mek­de­bin­de spor­tuň taekwon-do (ITF) gör­nü­şi boýun­ça Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny ýy­ly my­na­sy­bet­li we­la­ýa­tyň kubo­gy­ny almak ug­run­da ýaryş ge­çi­ril­di.

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy şäher birleşmesi Türkmenbaşy şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty bölümi bilen bilelikde Halkara bitaraplyk gününe bagyşlap, ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda kiçi sport boýunça bäsl

Golaýda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Halaç etrap Geňeşiniň etrap bilim bölümi bilen bilelikde guramagynda, etrap häkimliginiň mejlisler zalynda «Arkadagymyz bilen barýarys öňe, täze geljege, täze ak daňa» diýen at bilen hoşallyk maslahaty geçirildi

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.