Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Watan gazeti

ARALYK EKINLER HASYL TOPLAÝAR

Da­şo­guz we­la­ýa­ty­nyň Gö­rog­ly et­ra­by­nyň eke­ran­çy­la­ry hor­mat­ly Prezidentimiziň dürli görnüşli ekinlerden hasyl öndürilişini artdyrmak ba­ra­da öň­de goý­ýan ta­lap­la­ry­na my­na­syp zäh­met ne­ti­je­le­ri bi­len jogap ber­mek üçin yh­las­ly iş­le­ýär­ler.

BAGTYÝARLYGA BADALGA

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň, Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Aşgabat şäher Polisiýa müdi

GOWAÇALY PELLERDE

Oba hojalygynda pagtaçylyk girdejili pudak. Ýylyň-ýylyna ýokary hasyl alyp, Watan harmanynyň beýgelmegine mynasyp goşant goşýan tagtabazarly ezber kärendeçilerimiz bu möwsümde hem hormatly Prezidentimiziň ak patasyndan ruhlanyp, pagta ýygymyna gyzgalaňly girişdiler.

NEPIS SUNGAT

Ýur­du­my­zyň Le­bap we­la­ýa­ty­nyň çäk­lerin­de he­re­ket ed­ýän öň­de­ba­ry­jy kär­ha­na­laryň bi­ri Ha­laç çe­per ha­ly­çy­lyk kär­ha­na­sy­dyr.

GYZGALAŇLY MÖWSÜM

Pagta ýygymy we güýzlük bugdaýyň ekişi oba hojalygynda örän ähmiýetli möwsümlerdir. Bu işlerde hormatly Prezidentimiziň satyn alyp beren kämil, kuwwatly oba hojalyk tehnikalary aýratyn ähmiýete eýedir.

HALKYŇ RÖWŞEN GELJEGI ÜÇIN

Şu ýylyň 19-njy awgustynda hormatly Prezidentimiz wideomaslahat görnüşinde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň mejlisini geçirdi.

IŞIŇIZ ILERI, EDERMEN PAGTAÇYLAR

Hormatly Prezidentimiziň oba hojalygyny iň bir girdejili pudaga öwürmek, oba hojalygyny ylmy esasda ösdürmek, welaýatyň howa-toprak şertlerine laýyk gelýän tohumlaryň saýlanyp ekilmegi barada berýän görkezmelerinden we tabşyryklaryndan, daýhanlara berýän goldaw-hemaýaty

BELENT SEPGITLERE TARAP

Türkmeniň goýazy paýhasynyň, kämilligiň, sahawatyň, mähribanlygyň keşbini özünde jemleýän altynsow güýz paslynyň ilkinji aýynda, mukaddes Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda geçirilmegi däbe öwrülen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi jemgyýetimiziň we

ÜSTÜNLIGIŇ GIREWI

Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly döwletli Diýarymyzda şanly wakalara, uly zähmet üstünliklerine beslenýär. Halkymyz Gahryman Arkadagymyzyň daşyna berk jebisleşip, ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmekde uly işleri amala aşyrýar.

ABADAN DURMUŞYŇ HATYRASYNA

Döwlet Baştutanymyzyň parasatly syýasaty netijesinde, ýurdumyzyň daşary syýasatynda uly ösüşler gazanylýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.