Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Watan gazeti

BAGTYÝAR KÖRPELERIŇ ÝURDY

Mähriban Arkadagymyzyň ösüp gelýän ýaş nesliň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe okap bilim almaklary, dynç alyş möwsümlerinde ýokary derejede guralan dynç alyş ýerlerinde wagtlaryny şadyýan hem-de many-mazmunly geçirmegi üçin durmuşa geçirýän tagallalary netije

GALLAÇYLARYŇ GADAMY BATLY

«Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­lyn­da yh­las bi­len ýetişdirilen ak bugdaýyň bol hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnap, galla kabul ediş nokatlaryna tabşyrmakda Lebap welaýatynyň Kerki etrabynda göreldeli işler alnyp barylýar.

ÝEŇIJILER HÖWESLENDIRILÝÄR

«Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­lyn­da Ak­de­pe et­ra­by boýunça 19 müň gektar ýerde bugdaýyň bereketli hasyly ýetişdirildi. Geçen ýylyň güýzünde ene topraga bugdaý tohumynyň «Bagrat», «Sähraýy» görnüşleri ekilip, bu ýyl olar bol hasyl eçildi.

ÇÄJIŇIZE BEREKET!

Giň meýdanda ýaýylyp ýatan bugdaýly meýdanlar gözüňi dokundyrýar, çünki onuň gowy hasyl bermegi üçin daýhanlarymyz hormatly Prezidentimiziň özleri üçin döredip beren şertlerinden ýerlikli peýdalanyp, suw, şeýle-de ýerli we mineral dökünler bilen iýmitlendirdiler.

ÝOKARY HILLI HYZMAT

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň welaýatlarynda bugdaý oragynyň başlanmagyna ak pata bermegi bilen, welaýatlarymyzda babadaýhanlarymyzyň ýadawsyz zähmeti netijesinde ýetişdirilen bereketli bugdaý hasylyny ýitgisiz we tiz ýygnap almaga uly joşgun bilen girişildi.

GALLAÇYLARYŇ ÜSTÜNLIGI

Şu günler ýurdumyzyň ähli sebitlerinde galla oragy gyzgalaňly dowam etdirilýär. Bu döwlet ähmiýetli iş Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda hem guramaçylykly alnyp barylýar.

ÖŇDEBARYJYLAR HÖWESLENDIRILER

Orak möwsümi dowam edýär. Bäherden etrabynyň gallaçylary däne oragyny guramaçylykly alyp barýarlar. Gallanyň gysga möhletde ýitgisiz ýygnalmagy üçin etrabyň jemgyýetçilik guramalary uly tagalla edýärler.

ILKINJI HOŞ HABARLAR

Hormatly Prezidentimiziň ak patasy bilen galla oragyna girişen Daşoguz welaýatynyň gallaçylary döwlet ähmiýetli bu işi gowşamaýan depginde dowam etdirýärler. Galla meýdanlarynyň agramly böleginden ak ekiniň bereketli hasyly ýygnalýar.

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

Ýakynda Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap häkimliginiň, Berkararlyk etrap halk maslahatynyň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň, Türkmenista

ŞADYÝAN ÝAŞLAR

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de «Türk­me­nis­tan — Bi­ta­raplygyň mekany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsüminiň gyzykly we netijeli geçirmegini gazanmak ugrundaky tagallalaryndan ugur alyp, çagalaryň wag

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.