Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Watan gazeti

NESIL DOWAMATY — ENE MERTEBESI

Nesil terbiýesi, ýaşlaryň geljegi hakda aladalar ata-eneleriň perzentlerine bolan çuňňur söýgüsinden başlanýar.

ZEMINIŇ GÖRKI

Baharda ynsan göwni galkynyp, ruhy täzelenýär. Baglar pyntyk ýaryp, dünýämiz ak patrak deý güllere bürenýär.

SYÝASY-HUKUK ÖZGERTMELERIŇ BATLY GADAMLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, hemişelik Bitarap Türkmenistan demokratik özgerişler ýoly bilen syýasy-jemgyýetçilik we durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentliklerini nazarlap, ynamly öňe barýar.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Ýakynda Görogly etrabynyň Medeniýet bölüminde «Alkyşlarymyz ýürekdendir, Arkadag» atly okuw maslahaty geçirildi.

YHLASY HORMAT GETIRÝÄR

Gadymy Jeýhun derýasynyň çep kenaryny ýakalap oturan «Bereket» daýhan birleşigi Saýat etrabynda iň öňdebaryjy hojalyklaryň biri hasaplanýar.

ALKYŞ SIZE, ŞÖHRAT SIZE, ARKADAG!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy berk binýatly, senagat taýdan ösen, kuwwatly döwlete öwürmek, halkymyzy gülläp ösýän durmuşda ýaşatmak ugrunda alyp barýan dünýä nusgalyk parasatly syýasaty barha rowaçlanýar.

BADALGA BERLEN BEÝIK IŞLER

Batly gadamlar bilen öňe barýan hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde, Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikler döredilýär.

HUKUGYŇ WE ERKINLIGIŇ GORAGY

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda adam mertebesi iň ýokary derejede goralýar.

EŞRETLI ÝAŞAÝŞYŇ BINÝADY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýip atlandyrylan 2019-njy ýylda Garaşsyzlyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek, teklipleri işläp taýýarlamak we umumylaşdyrmak

ZEMINIŇ GÖRKI — ZENAN

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guraýan medeni-köpçülik çäreleri, dürli bäsleşikleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bagtyýar zenanlarymyzyň çekýän döredijilikli zä

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.