Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Watan gazeti

ÝÜREKDEN ÇYKÝAN ALKYŞLAR

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylmagy her bir türkmenistanlynyň buýsanjyny artdyryp, täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy.

TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda «Parahatçylyk we ynanyşmak türkmeniň döwletlilik ýörelgesidir» diýen at bilen maslahat geçirildi.

PARAHATÇYLYK WE HYZMATDAŞLYK SYÝASATYNYŇ DABARALANMAGY

Milli Liderimiziň ulag-logistika ulgamyndaky başlangyçlary üstünlige beslenýär

 

ÖŇDEBARYJY TEJRIBELER WE IŞJEŇ USULLAR

2020-2021-nji okuw ýylynyň birinji ýarymynyň jemlerini seljermek we ikinji ýarymynda ýerine ýetirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşmak bilen bagly meseleler welaýatymyzyň etraplarynda hem-de Tejen şäherinde geçirilen bilim işgärleriniň ýanwar maslahatlarynyň

ABADAN DURMUŞYŇ BINÝADY

Hormatly Prezidentimiziň halkymyza Täze ýyl Gutlagynda bellenilişi ýaly, «Ýurdumyz döredijiligiň we üstünlikleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar.

AÝ­DYŇ MAK­SAT­LAR

— Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly­ny ýur­du­my­zyň önüm­çi­lik kärhanalary hem zähmet ýeňişlerine besleýär. Şol kärhanalaryň hatarynda özüniň ýokary hilli önümleri bilen tanalýan Aşgabat şäherindäki Türkmenba­şy dok­ma top­lu­my hem bar.

ÖSÜŞLERIŇ KÄMIL NUSGASY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan köpugurly beýik özgertmeleri durmuşa

ZÄHMETKEŞLERIŇ ALADASY BILEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda eziz Diýarymyz ösüşleriň belent sepgitlerine sary bedew bady bilen öňe barýar.

ÝAŞLAR BILEN DUŞUŞYK

Golaýda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Akdepe etrap Geňeşiniň guramagynda, ýokary synp okuwçylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

TOÝLY MEKAN

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň çar künjünde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli geçirilýän wagyz-nesihat çäreleri giň gerime eýe bolýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.