Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Ahal welaýat birleşmesi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesi tarapyndan etrabyň pagtaçylarynyň arasynda höweslendiriş çäreleri möwsümiň ilkinji günlerinden bäri yzygiderli guralyp gelinýär. Ongünlük zähmet bäsleşiklerini bu babatda aýratyn agzamak bolar.

Babadaýhan etrabyndaky 19-njy orta mekdebiň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladalary netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalyk pudagy uly ösüşlere eýe bolýar, oba zähmetkeşleriniň, şol sanda pagtaçy-kärendeçileriň yhlasly we ýokary öndürijilikli zähmet çekmekleri üçin ähli şer

Ba­ba­daý­han et­ra­by­nyň ýer eýele­ri, zäh­met­sö­ýer daý­han­la­ry şanly ýyl­da go­wa­ça­nyň bol ha­sy­lyny ýe­tiş­dir­mek bi­len, şu gün­ler pag­ta ýy­gy­my­ny gu­ra­ma­çy­lyk­ly alyp barýar­lar. Äh­li güýç hä­zir­ki jo­gap­kär­li möw­sü­me gö­nük­di­ril­ýär.

Ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň giňden bellenilýän çagynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabynyň ХIII jildiniň çapdan çykmagy ulus-ilimiziň toý şatlygyny goşalandyr

Kaka etrabynda pagta ýygymynyň depginini ýokarlandyrmak, ýetişdirilen hasyly ýitgisiz ýygnamak hem-de harmanhanalara bökdençsiz daşamak maksady bilen höweslendiriş çäreleri guralýar.

Ak bug­daý et­ra­by­nyň eke­ran­çylyk meý­dan­la­ryn­da ýe­tiş­di­ri­len gowa­ça ha­sy­ly­ny ýit­gi­siz ýyg­na­mak, bök­denç­siz har­ma­na da­şa­mak we ýy­gy­myň dep­gi­ni­ni ýo­kar­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len pag­ta­çy­la­ryň ara­synda bir­nä­çe hö­wes­len­di­riş çä­r

Ak bugdaý etrabynda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralary uly ruhubelentlikde geçirilýär. Etrabyň Gämi oba Medeniýet öýünde etrap derejesinde geçirilen dabara has-da täsirli boldy.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.