Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Balkan welaýat birleşmesi

Ýurdumyzy dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine ýetirmek maksady bilen, Gahryman Arkadagymyz hemmetaraplaýyn işlenip düzülen, yl my taýdan esaslandyrylan maksatnamalary ny yzygiderli hem­de üstünlikli amala aşyrdy, iri halkara forumlarynda çykyş edip Türkmenistanyň ägi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyzda asyrlara barabar işler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda adamlaryň saglygyny goramakda hem-de berkitmekde, sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmekde, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmakda uly işler durmuşa geçirilýär.

TKA-nyň Magtymguly etrap birleşmesiniň guramagynda, etrabyň medeniýet merkezinde edara-kärhanalaryň, daýhan birleşikleriniň işgärleriniň, çagalar baglarynyň terbiýeçileriniň, orta mekdepleriň mugallymlarynyň gatnaşmaklarynda, «Döwrebaplygyň mekany» atly hoşallyk wagyz-n

2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli, Balkan welaýat kitaphanasynda TKAnyň Balkan welaýat birleşmesiniň guramagynda edara-kärhanalarda zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda dabaraly çäre geçirildi.

TKA-nyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň we Bilim bölüminiň guramagynda «Ösüp gelýän nesillerimize ata-babalarymyzyň öwüt-ündewleri esasynda bilim we terbiýe berlişini has-da kämilleşdirmek milli bilim ulgamynyň wajyp wezipesi bolup durýar» atly şygar bilen etrabyň 1-nji

Watanymyzy ösüşleriň täze belentliklerine ýetirmekde öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýurdumyzyň bagtyýar zenanlary hem mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olar halk hojalygynyň ähli ugurlarynda tutanýerli zähmet çekýärler.

    Her ýyly döwrebap atlandyrmak baradaky asylly däbe eýerip, ýurdumyzyň ministrliklerinde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, iri jemgyýetçilik guramalarynda geçirilen maslahatlarda 2023-nji ýyly “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” diýip atlandyrmak hakynda öňe sürlen

TKA-nyň Magtymguly etrap birleşmesiniň guramagynda etrabyň medeniýet merkezinde edara-kärhanalaryň, daýhan birleşikleriniň işgärleriniň, çagalar baglarynyň terbiýeçileriniň, orta mekdepleriniň mugallymlarynyň gatnaşmaklarynda «Döwrebaplygyň mekany» atly hoşallyk wagyz-n

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe rowaçlyklara beslenýän ýyllarymyz, halkymyzyň eşretli durmuşy, bedew batly ösüşlerimiz tutuş Diýarymyzyň abadan we nurana keşbinde şöhlelenip, kalbymyza çäksiz buýsanç, ýüreklerimize bimöçber şatlyk eçilýär.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.