Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Lebap welaýat birleşmesi

Aman JUMAÝEW, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň welaýat birleşmesiniň başlygy:

 

Toýlary toýlara ulaşýan ata Watanymyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň şanly senesini dabaraly bellemäge giňden taýýarlyk görülýär.

Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebinde «Sagdyn, bilimli nesil — kuwwatly Watan» atly maslahat geçirildi.

Biziň fabrigimiz ýurdumyzyň baýry kärhanalarynyň biri. Bu ýerde hünärmenlerimiz müşderileriň arasynda uly isleg bildiril-ýän ýokary hilli tikinçilik önümlerini öndürýärler.

Köý­ten­dag et­ra­by­nyň Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty bö­lü­mi­niň, TMÝG-niň et­rap ge­ňe­şi­niň, TKA-nyň et­rap bir­leş­me­si­niň, TDP-niň et­rap ko­mi­te­ti­niň, et­rap has­saha­na­sy­nyň, et­ra­byň po­li­si­ýa bö­lü­mi­niň bi­le­lik­de gu­ra­mak­la­ryn­da et­ra­byň 1

Bu gün Berkarar döwletimiziň bagtyýar halkynyň belent maksatlary myrat tapýar, tutumly işleri rowaçlyklara beslenýär.

Gündogar edebiýatynda özüniň ajaýyp döredijiligi bilen öçmejek yz galdyran Magtymguly Pyragy şygryýet dünýäsinde türkmen halkynyň medeni we ruhy durmuşyny açyp görkezýär. Dana şahyryň şygyrlary adamlara dogry ýoly salgy berýän ýol-ýörelgedir.

Häzirki döwürde bütin dünýäde energiýa serişdeleriniň sarp edilişiniň möçberiniň has-da ýokarlanmagy dünýä döwletleriniň Garaşsyz Türkmenistana bolan gyzyklanmasyny artdyrýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.