Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Mary welaýat birleşmesi

Sagdyn durmuş ýörelgesine berk eýerýän hormatly Prezidentimiz türkmen ýaşlaryna we ähli watandaşlarymyza nusga görkezip, sportuň dürli görnüşleri boýunça meşgullanýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen halypa-şägirtlik ýoluny gaýtadan dikeltmäge, medeniýetimizi, sungatymyzy, ylym-bilim ulgamlaryny ösdürmeklige mynasyp goşantlaryny goşan belli şahsyýetleriň ruhlaryny hatyralamaga

Gahryman Arkadagymyzyň körpe nesil hakynda edýän aladasy netijesinde ýaş nesiller üçin amatly şertler döredilýär. Gözel binaly täze çagalar bakja-baglarynyň ýylsaýyn sany artyp, öňden bar bolanlarynyň durky täzelenýär. Häzirki zaman esbaplary bilen doly üpjün edilýär.

Geçmişi şöhratly, geljegi abadan türkmen halky Gahryman Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda bagtyýar ertiriniň binýadyny berkden tutýar. Ajap eýýamymyzda ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty ýokarlanyp, il-günümiziň maddy hal-ýagdaýy ýokarlanýar.

Ajap eýýamymyzda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzda ykdysady özgertmeler giň gerime eýe boldy. Kämil tehnologiýaly önümçilik kuwwatlyklary işe girizildi. Şeýle özgertmeleriň bähbitli täsiri gaz senagaty pudagynda-da aýdyň duýulýar.

2-3 diş sarymsagy gyrgyçdan geçirip, 200 ml. çemesi gatyga garyp, 20 minudyň dowamynda içmeli. Onuň dowamlylygy 30-40 gün bolmaly we 2 hepde dynç bermeli.

Öňräk maňa dili senaly ýaşulularyň çaý başynyň gürrüňdeşligine gatnaşmak miýesser etdi.

Ýakynda, has takygy, Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününde ak ýektaýly lukmanlarymyzyň hünär baýramçylygyny bellemek we olara hoşallyk bildirip, sagbolsun aýtmak maksady bilen Baýramaly şäherindäki Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şypahananyň mede

Braziliýada süýt agajy bar. Şol agaja tyg degirseň, ondan süýt syzylyp başlaýar. Ondan her gezekde 4 litre çenli süýt alyp bolýar. Oňa suw garyp, gaýnadyp içýärler. Polineziýada ysmanak agajy ösýär. Onuň ýapraklary iýmit üçin ulanylýar.

Biziň tebigatymyzda bitýän dürli dermanlyk otlaryň görnüşleriniň müňlerçedigi bellidir. Olaryň dürli keselleri bejerijilik ähmiýetiniň barlygy subut edildi. Ýöne, arada märekede bolan bir gürrüňi size ýetiresim geldi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.