Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

Bäherden etrabyndaky 30-njy orta mekdebiň sport zalynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çäginde sportuň basketbol görnüşi boýunça ýaryşyň etrap tapgyry geçirildi.

Eziz Diýarymyzda adam hakyndaky alada döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Dünýä giňişliginde işjeň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny durmuşa geçirýän Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan türki dilli ýurtlar bilen gatnaşyklaryň giňeldilmegine uly üns gönükdirýär.

Düýn Ak bugdaý etrap hassahanasynyň mejlisler jaýynda bolan hoşallyk maslahaty uly joşguna we ruhubelentlige beslendi.

Toprak, keremli toprak... Halkymyzyň gadymy ynanjyna görä, asly toprakdan bolan ynsan üçin ol ýaradylyşyň, ýaşaýşyň, berekediň egsilmez çeşmesidir.

TKA-nyň Bereket etrap birleşmesiniň we Bereket etrap bedenterbiýe we sport baradaky komitetiniň bilelikde guramagynda sportuň futbol görnüşini giňden wagyz etmek maksady bilen, Bereket etrabynyň edara-kärhanalarynyň arasynda futbol boýunça ýaryş geçirildi.

Arkadagly Serdarymyzyň gaz senagaty pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagyna uly üns bermegi tebigy gazyň akymynyň artdyrylmagyna, ýokary netijeleriniň gazanylmagyna ýardam berýär.

Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary netijesinde sanly ulgamyň mümkinçilikleri durmuşa giňden ornaşdyrylýar.

Ýakynda Esenguly etrabynyň häkimliginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Mejlisiniň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň bilelikde guramagynda raýatlaryň hukuk sowatlylylygyny, düşünjeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen duşuşyk geçirildi.

Ýakynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň umumy bilim berýän mekdepleriniň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň arasynda yglan edilen «Bagy-bossanlyga

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.