Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

BAÝ EDEBI MIRASLY ŞAHYR

Türkmen halkynyň beýik danasy, şygryýet äleminiň şamçyragy, akyldar şahyr Magtymguly Pyragy ynsan kalbyny heýjana getirýän, durmuş ýoluna Gün kibi şugla saçýan ajaýyp goşgulary bilen dünýä meşhurdyr.

ROWAÇ ERTIRIMIZIŇ ŞUGLASY

Bagtyýarlyk zamanamyzda Gahryman Prezidentimiziň parasatly içeri we daşary syýasaty parahatçylyk söýüjilikli, hoşniýetli goňşuçylyk, özara peýdaly-ykdysady hyzmatdaşlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanýar.

HALKYMYZYŇ RUHY BAÝLYGY

Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň şanyna guralýan baýramçylyk çäreleri uly ruhubelentlige beslenýär. Bu goşa baýramçylyk biziň welaýatymyzda hem dabaraly ýagdaýda bellenilip geçilýär.

ORAK MÖWSÜMINIŇ ÜSTÜNLIKLERI

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynyň rysgal-döwletli galla hasyly çalt depginde ýygnalýar. Bu möhüm işiň ýokary depginlerde alnyp barylýandygyny Garagum etrabynda hem aýdyň görmek bolýar.

ORAK MÖWSÜMINIŇ ÜSTÜNLIKLERI

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynyň rysgal-döwletli galla hasyly çalt depginde ýygnalýar. Bu möhüm işiň ýokary depginlerde alnyp barylýandygyny Garagum etrabynda hem aýdyň görmek bolýar.

SAPALY GÜNLERIŇ GUJAGYNDA

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümi ruhubelentlige, şatlyk-şagalaňa beslenip dowam edýär. Häzirki günlerde ata Watanymyzyň dürli künjeginde gurlan çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde ýaşlaryň müňlerçesi dynç alyp, wagtyny şadyýan geçirýär.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Golaýda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň TKA-nyň welaýat birleşmesi bilen bilelikde guramagynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni hem-de welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň binasynyň açylyp ulanylmaga berilmegini

ZÄHMET KANUNÇYLYGY DÜŞÜNDIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň welaýat şahamçasynyň mejlisler eýwanynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, welaýat prokuraturasynyň we welaýat kazyýetiniň bilelikde guramaklarynda wagyz-nesihat duşuşygy geçir

DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ESASYNDA

Bagtyýarlyk döwrümizde Gahryman Arkadagymyzyň düýpli özgertmelere giň ýol açýan döredijilikli syýasaty türkmen jemgyýetiniň ähli ugurlaryny kämilleşdirmek boýunça belent wezipeleri öňde goýýar.

DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ESASYNDA

Bagtyýarlyk döwrümizde Gahryman Arkadagymyzyň düýpli özgertmelere giň ýol açýan döredijilikli syýasaty türkmen jemgyýetiniň ähli ugurlaryny kämilleşdirmek boýunça belent wezipeleri öňde goýýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.