Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

REDAKSIÝANYŇ ELEKTRON POÇTASYNDAN: TÄZELIKLER, HABARLAR, WAKALAR

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyndaky 5-nji orta mekdebiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň guramagynda «Arkadagly ak ýollardan öňe barýar eziz Watan» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

SAGDYNLYK ÄHLI ZATDAN ZERURDYR

Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary we kabul edýän il bähbitli Kararlary esasynda kesellere garşy göreşmeklige uly ähmiýet berilýär. Şu babatda giň möçberli işler alnyp barylýar.

GARAŞSYZLYK — ÖSÜŞLERIŇ GÖZBAŞY

Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň iň täze taryhy, gazanýan üstünliklerimiziň hem-de ösüşlerimiziň ählisi mukaddes Garaşsyzlygymyzdan gözbaş alýar.

BUÝAN DERMANLYK ÖSÜMLIK

Köpýyllyk ösümlik bolan buýanyň Türkmenistanda 4 görnüşi ösýär. Oňa ýurdumyzyň ähli künjeklerinde diýen ýaly duş gelmek bolýar. Buýanyň oňat ösen kökleri bolup, onda ýerasty pudaklar emele gelýär. Ol güýçli şahalanmaýar. Buýan köki süýji bolup, reňki açyk sarydyr.

ZÄHMETKEŞLERIŇ ARASYNDA

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Gökdepe etrabynyň pagtaçylary gowaçanyň bereketli hasylyny ýetişdirdiler hem-de häzirki günlerde ýygymy güýçli depgin bilen alyp barýarlar.

ÖŇDEBARYJYLARA SOWGATLAR

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda güneşli Diýarymyzyň janypkeş «ak altyn» ussatlary gowaçanyň bol hasylyny kemala getirdiler hem-de häzirki günlerde pagta ýygymyny gyzgalaňly alyp barýarlar.

ÖŇDEBARYJYLARA SOWGATLAR

Sarahs etrabynyň oba zähmetkeşleri häzirki pagta ýygymy möwsüminde wagtyň her bir sagadyndan netijeli peýdalanyp, «ak altynly» atyzlardaky hasylyň ýygymyny guramaçylykly alyp barýarlar.

ŞAN-ŞÖHRATLY DIÝARYM

Bagtyýar ulus-ilimiz indi otuz ýyldan bäri altyn güýzüň ajaýyp çagynda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi giňden baýram edip belleýär. Bu sene halkymyz üçin uly mana eýedir.

GARAŞSYZLYK — BAKY BAGTYÝARLYGYMYZ

Gahryman Arkadagymyz bilen külli türkmen halky il agzybirliginde, ýurt parahatçylygynda mukaddes Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllygyny giňden, dabaraly belläp geçýär.

ABADAN ÝOLLAR - OWADAN ÝOLLAR

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerini nazarlaýan ýurdumyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanjak günlerinde durmuşa geçirilýän oňyn işler, baýramçylyga bagyşlanýan çäreler göwnümizi has-da galkyndyrýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.