Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

GÜLLEÝÄN MEKAN

Güneşli Diýarymyz bu gün gözümiziň alynda ösýär, özgerýär. Ykdysady, syýasy, medeni we beýleki ugurlardaky ösüşler Watanymyzyň ähli babatda täze belentliklere çykmagyna itergi berýär, ýurdumyzyň halkara derejesindäki şan-şöhratynyň barha artmagyna täsir edýär.

GIRIŞ SYNAGLARY DOWAM EDÝÄR

GÖK­DE­PE. Ýokary we orta hünär okuw mekdepleri boýunça giriş synaglary üçin göz öňüne tutulan ýerlerde degişli taýýarlyklar görüldi. Şeýle bolansoň, şu günler giriş synaglary degişli tertipde guramaçylykly geçirilýär.

ŞANLY TOÝA ZÄHMET ÜSTÜNLIKLERI BILEN

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyny mynasyp şöhratlandyrmak, bagtyýar raýatlarymyzyň watançylyk ruhuny has-da belende götermek maksady bilen, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda, 2020-nji ýyl «Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň mekany» ýyly diýlip yglan

PARAHAT WE AGZYBIR ÝAŞAMAK SUNGATY

2020-nji ýylyň “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” diýlip atlandyrylmagy ýurdumyzyň dünýä bileleşigi tarapyndan iki gezek ykrar edilen bu halkara-hukuk derejesiniň abadan ösüşimizi üpjün etmekde uly ähmiýetiniň bardygynyň ykrarnamasydyr.

KÄRDEŞLER ARKALAŞYKLARYNDA ULY ALADANYŇ NETIJESI

Guwançly ýylymyz bolan Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylyny uly üstünlikler bilen şöhratlandyrýan türkmen halky tutanýerli zähmet çekýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň hözirini görýär.

TÜRKMENISTANYŇ HEMIŞELIK BITARAPLYGY – DÜNÝÄNIŇ BAGTYÝARLYGY

Ýurtlaryň we halklaryň arasynda parahatçylygyň, durnuklylygyň, howpsuzlygyň, birek-birege ynanyşmagyň we düşünişmegiň berkidilmegi Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugry bolup durýar.

ÇYPAR PANDA

Diňe bir Hytaýda däl, eýsem,  seýrek jandarlaryň biri bolan  çypar pandalar maşgalasyna degişli  süýdemdirijileriň biridir. Göwresiniň ululygy ortaça öý pişiginiň  ululygyndadyr. Agramy ortaça 3  kg-dan 7 kg-a, boýy bolsa 60-70  sm-e çenli bolýar.

DURDY GYLYÇ — OZAN ŞAHYR

Ozan sözüne düşündirişli sözlüklerde “Sözüni, sazyny özi düzüp, özi ýerine ýetirýän aýdymçy, bagşy” diýen düşündiriş berilýär. Bu sözi ХХ asyryň birinji ýarymynda ýaşap geçen görnükli türkmen şahyry Durdy Gylyç hakynda, sözüň doly manysynda, ulanmak bolar.

BALDAN SÜÝJI BALAM

Çaga diýen dört harpdan ybarat sada söz de uly güýç jemlenýär. Ynsan şol güýjüň üsti bilen durmuşyň kynçylyklaryny ýeňip, bagtyň çür depesine çykmagy başarýar.

GOWAÇANYŇ IDEGI ÝETIRILÝÄR

Saýat etrabynyň «Görelde» daýhan birleşiginiň hasyl ussatlary «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda 1575 gektar meýdandan 5280 tonna «ak altyn» öndürmegi maksat edinýärler.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.