Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

Uly buýsanç bilen gadam basan  täze zamanamyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji ýylyndan başlap taryhy wakalar bilen gurşaldy.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň döwletlilik binýadynyň berkemegine ykdysady kuwwatynyň has-da artmagyna halkymyzyň ýaşaýyş durmuş dejesiniň ýokarlanmagyna Watanymyzy mundan beýläkde beýik ösüşlere ýetirmäge gönükdirilen uzak möhletleýin ir

30-njy martda TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň mejlisler zalynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, Daşoguz welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirligi hem-de Daşoguz habarlary gazeti bilen bilelikde guramaklarynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar”

Çapawulçylyk ynjalygyny alyp duransoň, han hezretleri munuň soňuna çykmagy ýüregine düwýär.

— Daň saz berinçä, kölde gurbagalaň sesleri eşidilip dursa, ertir goşuna rugsat berýäs, ýogsa-da, goýbolsun edýäs, şertimi goşuna ýetiriň!

Edep bilen bagt tapylar, sabyr bilen — tagt

 

Arkadagly Serdarymyzyň öňdengörüjilikli başlangyçlary netijesinde ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi röwşen geljegimiziň eýeleri bolan ýaşlaryň döredijilikli zähmet çekmegine, ata Watanymyza ak ýürekden gulluk etmegine uly mümkinçilikleri

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň halkara abraýy barha belende göterilýär. Dünýä döwletleri, iri halkara guramalary bilen ykdysady hyzmatdaşlyklar, dost- -doganlyk gatnaşyklary yzygiderli ýola goýulýar.

Watanymyzyň geljegi saýylýan körpejeleriň sagdyn bedenli, belent ruhly, edepli bolup ýetişmekleri, döwrebap bilim almaklary ugrunda uly işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda mekdebe çenli çagalar edaralarynda döwrüň talabyna laýyk işler guralýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaşlar syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, ýaşlara döredilýän mümkinçilikleriň gerimi has-da giňeýär.

Ýaşlar — ajaýyp döwrümiziň eýeleri. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, ýaşlar ata Watanymyzyň beýik geljegini gurujylardyr. Bu döwür ýaşlaryň arzuwyndan binýat bolan beýik döwürdir.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.