Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

MALDARLARYŇ GOŞANDY

Ata-babalarymyz “Malym — janym» diýip ýöne ýere aýtmandyrlar. Etrabymyzyň maldarlary hem şeýle ýörelgeden ugur alyp, hormatly Prezidentimiziň berýän çäksiz kömek-goldawlaryndan ruhlanyp, gaýratly zähmet çekýärler.

TÄSIRLI ÇÄRE

Daşoguzenergogözegçilik» kärhanasynda kärhananyň işgärleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

RUHY GYMMATLYKLARYMYZY WAGYZ EDÝÄN BÄSLEŞIK

Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň döwletlilik ýörelgeleri baradaky çuňňur pelsepewi pikirleriniň önümi bolan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby şöhratly taryhymyzy, medeni mirasymyzy, ata-babalarymyzyň däp-dessurlaryny, maşgala mukaddesligini wagyz etmekde

JEMGYÝETI ÖSDÜRMEKDE, MAŞGALANY BERKITMEKDE ULY GÜÝÇ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes öý-ojaklarymyzyň eýeleri bolan zenanlara çäksiz hormat-sarpa goýulýar. Döwlet Baştutanymyzyň özleri hakynda edýän aladalaryna bagtyýar zenanlar tutanýerli zähmetleri bilen jogap berýärler.

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 16-njy dekabrynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda beren tabşyryklarynyň durmuşa geçirilmegine özleriniň mynasyp goşantlaryny goşmak

ÝÜREKDEN ÇYKÝAN ALKYŞLAR

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylmagy her bir türkmenistanlynyň buýsanjyny artdyryp, täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy.

IŞJEŇLIGE EÝE BOLÝAR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap birleşmesiniň düzümine girýän ilkinji guramalarda hasabat-saýlaw ýygnaklary giň gerime eýe bolýar.

BIR JÜÝJEJIK SOÝ-DA...

Ir döwürde Baýramaly — Ýolöten aralygyna gatnaýan awtobusda gelýärkä Gök montýor bir gürrüňiň şaýady bolupdyr.

TARYHY WAKALARA BESLENER

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda halkymyz belent ösüşlere we üstünliklere beslenen “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” diýlip yglan edilen 2020-nji ýyly şanly Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk toýy bilen dabaralandyryp, uly ynam hem ruhubelentlik bilen täze taryhy wa

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.