Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

MEDENI HABARLAR

Golaýda Balkan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi hem-de welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramagynda “Rowaçlyga gadamymyz batlanýar, Bahar pasly şahyrlary joşdurýar” atly welaýatyň döredijilik wekilleri bilen dabaraly duşuşyk geçirildi.

DATLY TAGAMLAR TAÝÝARLANDY

Akdepe etrabyndaky 55-nji orta mekdepde etrabyň ähli mekdepleriniň 10-njy synpynda okaýan okuwçy gyzlaryň gatnaşmaklarynda «Geldi Nowruz ilime!» ady bilen milli tagamlary taýýarlamak boýunça baýramçylyk bäsleşigi geçirildi.

ZEHIN JOŞGUNY

TKA-nyň welaýat birleşmesi bilen harby bölümiň esgerleriniň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz gününi has dabaralandyrmak maksady bilen guran bäsleşigi diýseň täsirli we şatlyk-şagalaňa baý boldy.

BELENT MAKSATLARYŇ AÝDYŇ ÝOLY BILEN

Uly tutumlara hem beýik işlere beslenip, agzybir, parahat ýurdumyza rowaç gadamlar bilen gelen «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzyň her bir güni şatlykly hem şanly wakalar bilen alamatlanýar.

GOWAÇA EKIŞINE BADALGA BERILDI

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, ýurdumyzyň Mary welaýatynda hem gowaça ekişine badalga berildi. Welaýatyň pagtaçylary 180 000 gektar meýdana gowaça ekip, şondan 365 000 tonna pagta ýygyp, döwlete tabşyrmagy maksat edinýärler.

«ÝYLYŇ TERBIÝEÇISI» BÄSLEŞIGINDE

Mary welaýat Baş bilim müdirligi hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşigi ýurdumyzyň bilim özgertmelerini durmuşa ornaşdyrmakda tapawutlanyp işleýän, hünärine ussat, iň göreldeli terbiýeçileri ýüze çykarmak, olaryň iş tejribelerini ýaýratmak maksady bilen «Ýy

GYZ EDEBI — IL EDEBI

Ýakynda Gökdepe etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

SAGLYGYM — BAŞ BAÝLYGYM

Ýakynda Kaka etrap häkimliginiň meýilnamasy esasynda etrap hassahanasynyň mejlisler jaýynda duşuşyk geçirildi. Etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda geçirilen duşuşyga etrap hassahanasynyň işgärleri gatnaşdy.

ÝEŇIJILERE SOWGATLAR GOWŞURYLDY

Ak bugdaý etrabynyň Bereketli zaman şäherçesindäki 44-nji orta mekdebiň mejlisler zalynda mekdep okuwçylarynyň arasynda yglan edilen «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşiginiň welaýat tapgyrynyň ýeňijilerini syglaglamak dabarasy geçirildi.

SALAM, TÄZE GÜNÜM, SALAM, NOWRUZYM!

Türkmen baharynyň ajaýyp baýramlarynyň biri bolan Milli bahar — Nowruz baýramy mynasybetli biziň “Erteki” atly çagalar bakja-bagymyzda hem aýdym-sazly säherlikler guralýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.