Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

MILLI ÝÖRELGELER — TERBIÝE MEKDEBI

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynda hormaty Prezidentimiz halkymyza “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabyny sowgat etdi. Gahryman Arkadagymyzyň bu gymmatly eseri ildeşlerimiziň ýankitabyna öwrüldi.

KAŞARLAR ABATLANYP, OTLAR TAÝÝARLANÝAR

Daşoguz oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Görogly etrabyndaky «Garagum» maldarçylyk hojalygynyň maldarlary hormatly Prezidentimiziň mallaryň baş sanyny artdyrmak, önümliligini ýokarlandyrmak barada öňde goýan wezipelerinden ugur alyp, azyk bolçulygyny hasda

PAGTAÇYLARYŇ ARMASY ÝETIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyzda asyrlara barabar ägirt uly, giň möçberli işler amala aşyrylýar. Oba hojalygynda öňdebaryjy tejribäniň, innowasion tehnologiýalaryň we agrar ylmynyň gazanan netijeleri önümçilige giňden ornaşdyrylýar.

ZÄHMET BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERI

Ak bugdaý etrap häkimligi hem-de etrabyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan pagtaçylaryň arasynda yglan edilen ongünlük zähmet bäsleşikleri öňdebaryjylary öňe çykarýar. Munuň şeýledigine nobatdaky ongünlük zähmet bäsleşiginiň görkezijileri aýdyň şaýatlyk edýär.

ILKINJILERIŇ HATARYNDA

Pagta ýygymy oba hojalygynda iň jogapkärli möwsümleriň biridir. Daýhanyň ýylboýy alyn derini döküp, yhlas bilen ýetişdiren hasylyny wagtynda, ýitgisiz ýygnamaga goşant goşmak her birimiz üçin asylly işdir.

JEMGYÝETIŇ SAGDYNLYGY UGRUNDA

Ýurt Baştutanymyzyň tagallasy bilen ata Watanymyzda “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň çäklerinde il-ýurt bähbitli toplumlaýyn çäreler çalt depginde durmuşa ornaşdyrylýar. Dünýäniň kämil tehniki enjamlary bilen üpjün edilen saglyk maksatly ägirt uly desgalar gurulýar.

GEÇI DERISI

Biziň bu wakamyz 1984-nji ýylda 80 ýaşynyň içinde dünýäsini täzelän, ömrüniň esasy bölegini Tagtabazar etrabynyň Pendi ýaýlasynda mal yzynda geçiren, ilki çopan, soňra bolsa ferma müdiri bolup zähmet çeken, Mary etrabynyň Akybaý geňeşliginde doglan Paýtak Ýanykowyň il-g

LUKMANÇYLYK NAZARYNYŇ BEÝANY

Ýakynda TKA-nyň Ýolöten etrap birleşmesiniň, etrap hassahanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy bilen bilelikde guramagynda, hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň täze — 12-nji jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

ÖSÜŞLERIŇ TÄZE TAPGYRYNA TARAP

Her bir güni taryhy wakalara beslenýän eziz Diýarymyzda Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlary rowaç alýar.

MILLI MERTEBÄNIŇ GÖZBAŞY

Ýakynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Bagtyýarlyk döwrüniň halk teatrlary» atly bäsleşigiň welaýat tapgyrynda etrabyň Halk teatry birinji orna mynasyp boldy.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.