Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

UMUMY ISLEG ULY

Biziň döwrebap galla önümleri kärhanamyz hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen 2013-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda işe girizildi. Döwrebap kärhanamyzda dünýäniň iň kämil tehnologiýalary oturdyldy.

DÖWÜR BILEN DEŇ GADAM GOÝÝARYS

Meşhur ýazyjylaryň biriniň hakyky mugallymyň şol bir wagtyň özünde bütin ömrüniň dowamynda okuwyny dowam etdirýän okuwçydygy barada aýdanynyň dogrudygy biziň günlerimizde bütin aýdyňlygy bilen ýüze çykýar.

UKYP-BAŞARNYKLARYNY GÖRKEZDILER

Zehinli mugallymlary ýüze çykarmakda hem-de olaryň iş tejribesini giňden ýaýratmakda her ýyl döwlet möçberinde geçirilýän «Ýylyň mugallymy» bäsleşigi aýratyn ähmiýete eýedir.

BILIM IŞGÄRLERINIŇ HÜNÄR BAŞARNYGY

Şu günler ýurdumyzyň bilim işgärleriniň arasynda yglan edilen «Ýylyň mugallymy — 2020», «Ýylyň terbiýeçisi — 2020» atly bäsleşikleriň şäherdir etrap tapgyrlary dowam edýär.

BAGTDAN PAÝLY ZENANLAR

Maşgalada ojagy abat saklaýan, onuň abraýyny goraýan, edep-terbiýeli nesilleri kemala getirýän mährem zenanlardyr. Zenanlarymyz edep-ekramlylygyň nusgasyny görkezýärler. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda şunuň bilen baglanyşykly dürli çäreler geçirilýär.

JEMGYÝETIŇ ÖSÜŞINE MÖHÜM BADALGA

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşygynda eden giňişleýin çykyşynyň, Konstitusion toparyň amala aşyrýan işleriniň many-mazmunynyň, möhüm ähmiýetiniň köpçülige ýetirilmegine bagyşlanylyp welaýat Baş maliýe

TERBIÝEÇILER BÄSLEŞDILER

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde ýurdumyzyň ýagty geljegi bolan ýaş nesil barada bimöçber aladalar edilýär.

MAŞGALAM — BAŞ GALAM

Maşgala mukaddesligine uly sarpa goýýan pederlerimiz ýaş çatynjalaryň nikalarynyň berk binýatly, döwletli ojak bolup, bagtyýar ýaşamaklaryny isläpdirler. Häzirki bagtyýarlyk döwrümizde bolsa maşgala mukaddesligi has-da kämilleşýär.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Golaýda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň TMÝG-niň welaýat Geňeşi hem-de welaýat gümrükhanasy bilen bilelikde guramagynda maslahat geçirildi.

ÝYLYŇ TERBIÝEÇISI — 2020

Ýakynda Ak bugdaý etrabyndaky 20-nji çagalar bagynda “Ýylyň terbiýeçisi — 2020” atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.