Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy”  şygary bilen atlandyrylan 2024-nji ýylda her bir günümiz deňsiz-taýsyz  üstünliklere beslenip dur. Medeni we syýasy ösüşlerimiz ýokary derejelere ýetdi.

Her ýyl giňden bellenilip geçilýän Halkara zenanlar gününi ýokary derejede geçirmek maksady bilen welaýat saglygy goraýyş müdirligi we saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň Türkmenabat şäher geňeşi bilen bil

Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň hasabat ýygnagy geçirildi.

Halkara zenanlar baýramy 8-nji mart güni mynasybetli “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy şäher birleşmesiniň bilelikde agentligiň garamagyndaky edaralaryň, karhanalaryň we paýly gatnaş

Etrabymyzdaky 31-nji orta mekdepde akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Döwürleriň, göwünleriň şahyry» diýen at bilen dabaraly maslahat geçirdik.

Aryf kişileriň aýdyşyça, ynsanyň kalbynda ýerini çalşyp bolmajak üç naýbaşy mukaddeslige söýgi bolýar: Ýaradana, enä we Watana.

Möwsümiň iň gözel pasly Bahar biziň ýurdumyza girip geldi.Ýüregimizi şatlykdan doldurdy.Baharda her kim tebigatyň gözelliginden lezzet alýar.Baharda agaçlar gülleýär we gözelleşýärler.Bahar pasly,täze eýýamyň başlangyjy,tebigatyň täze bir sahypasynyň açylmagy bilen tapa

Baglarda agaçlar pyntyk ýaryp, täzeden döreýiş döwrüni başdan geçirýän tebigatyň uzyn taryh gatynda ýene bir täze sahypa ýazylyp başlanýar.

Milli liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary we çuň pähim-paýhasy netijesinde gazanylýan ägirt uly üstünlikleri, ýetilýän belent sepgitleri synlaýan her bir ynsanyň kalbynda guwanç, buýsanç duýgulary joşýar.

Ata Watanymyz Türkmenistan Garaşsyzlyga eýe bolanyndan soň, türkmen halkyna erkanalyk, asudalyk ýar boldy. Döwletimiz Garaşsyzlygyň geçen ýyllarynyň dowamynda tanalmaz derejede ösdi, özgerdi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.