Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

Türkmen milli aýdym-saz sungatynda öz döwründe Ahalda bagşyçylyk ýoluny mynasyp dowam etdiren görnükli wekilleriň biri-de Sahy Jepbarowdyr. Sahy aganyň şirwan perdä galyp, ýerine ýetirýän aýdymlary köpleriň göwnüni awlaýar.

Bagtyýarlyga beslenen ýurdumyzda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly dowam edýär. Bu ýyl hem şan-şöhrata, üstünliklere beslenip, eziz Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar.

Gahryman Arkadagymyzyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Ýurdumyzyň Jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde eden taryhy çykyşyndan gelip çykýan wezipeleri halk köpçüliginiň arasynda wagyz-nesihat etmek maksady bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Gökd

    -Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir güni ýatdan çykmajak şatlykly wakalara beslenýär.

Jogapkärli meseleleriň çözgüdi

 

Towşan we aýda ýaşaýan garry

 

Ýetmiş ýaşan adam ömrüniň şonça ýylynyň 23-sini ukuda, 13-sini gürleşip, 6-syny naharlanyp geçirýär.

***

Adam her günde ortaça 20 müň, ýylda 7 million ädim ädýär.

Bir gün Hemra el bilen köp pagta ýygmakda ýaryşa goşulypdyr. Ýeňijilere köýnek sylag berjekdiklerini aýdypdyrlar. Hepdäniň ahyrynda ýaryşyň jemi jemlenipdir. Ýaryşda üstün çykanlaryň arasynda Hemranyň hem ady bar eken. Sylag paýlaýjy Hemrany gepletjek bolup:

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň eşretine guwanýan halkymyz Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny şatlyk-şowhun, ýokary ruhubelentlik bilen garşylady.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň gaz senagaty ösüşli menziller bilen ynamly öňe barýar. Soňky ýyllarda halk hojalygynyň bu iri pudagy depginli ösýän pudaklaryň birine öwrülip, tebigy gazyň akymy ýylsaýyn artdyrylýar.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.