Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Welaýat birleşmeleri

Ýakynda Tejen şäher häkimliginiň ýörite iş meýilnamasy esasynda iri jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda şäherdäki 7-nji orta mekdepde sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerip, ýaşlary ylymly-bilimli, sagdyn ruhly, edep-terbiýeli, giň dünýägaraýyşly, watansöýüji bolup ýeti

Sarahs etrabynyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan etrapdaky bilim-terbiýeçilik ojaklarynda dürli mazmunly wagyz-nesihat çäreleri yzygiderli geçirilýär.

Kaka etrabynda gelin-gyzlaryň arasynda maşgala gymmatlyklaryny, ahlak ýörelgelerini gorap saklamak, ösüp gelýän ýaş nesilleri milli ruhda terbiýelemek babatda ähmiýetli bolan täsirli wagyz-nesihat duşuşyklarydyr maslahatlar ýygy-ýygydan geçirilýär.

Bäherden etrabynyň gallaçylary güýzlük däne ekilen meýdanlaryň idegine jogapkärli çemeleşýärler.

Biziň fabrigimiz ýurdumyzyň baýry kärhanalarynyň biri. Bu ýerde hünärmenlerimiz müşderileriň arasynda uly isleg bildiril-ýän ýokary hilli tikinçilik önümlerini öndürýärler.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzda raýatlaryň sagdyn ýaşamagy üçin zerur şertler döredilýär.

Golaýda Mary şäher zenanlar bölüminiň guramagynda Marynyň “Ýeňiş” tikin fabriginde “Edep bergidir, bermedige görgüdir» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ata Watanymyzyň ýaş nesliň ylymly-bilimli, sagdyn ruhly, berk bedenli, giň dünýägaraýyşly, watansöýüji bolmagy barada edýän tutumly işleri rowaç alýar.

Halkyň arasynda türkmeniň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň şygyrlarynyň «Jemşidiň jamyna» deňelmegi ýöne ýerden däl. Olarda pederlerimiziň ençeme asyrlyk arzuw-hyýaly, milli ýörelgeleri, durmuş gymmatlyklary örboýuna galýar.

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylyny hem-de Halkara Bitaraplyk gününi dabaralandyrmak maksady bilen, welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde welaýat häkimliginiň, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, TMÝG-niň welaýat geňeşiniň, welaýat Medeniýet we

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.