Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ynsan saglygyny, onuň abadan ýaşaýşyny ähli zatdan ileri tutýan hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda adam hakyndaky aladalar, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesini öňküden-de gowulandyrmak ugrundaky tagallalar barha gi

Ak bugdaý etrabynda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralary uly ruhubelentlikde geçirilýär. Etrabyň Gämi oba Medeniýet öýünde etrap derejesinde geçirilen dabara has-da täsirli boldy.

Braziliýada süýt agajy bar. Şol agaja tyg degirseň, ondan süýt syzylyp başlaýar. Ondan her gezekde 4 litre çenli süýt alyp bolýar. Oňa suw garyp, gaýnadyp içýärler. Polineziýada ysmanak agajy ösýär. Onuň ýapraklary iýmit üçin ulanylýar.

Biziň tebigatymyzda bitýän dürli dermanlyk otlaryň görnüşleriniň müňlerçedigi bellidir. Olaryň dürli keselleri bejerijilik ähmiýetiniň barlygy subut edildi. Ýöne, arada märekede bolan bir gürrüňi size ýetiresim geldi.

Gün şöhlesi. Ultramelewşe şöhleleriň täsiri bilen adamyň derisi D witamini işläp çykarýar. Ol bolsa diňe bir süňkleri berkitmän, eýsem, sussupeslikden goraýan oňat serişdedir.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine laýyk ösdürmek boýunça giň gerimli işler, döwrebap özgertmeler üstünlikli amala aşyrylyp, şypahana-bejeriş düzümini yzygiderli kämilleşdirmäge, köpçülik

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda: «Iň gymmatly miras terbiýedir, terbiýäniň özeni bolsa ylym-bilimdir» diýen dürdäne jümle bar.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen, ýurdumyzda her ýylyň 6-njy oktýabrynda Hatyra güni geçirilýär.

Gar­mäm­met Şa­mäm­me­dow Be­re­ket şä­he­rin­dä­ki 20-nji or­ta mek­de­bi­niň 4-nji syn­pyn­da okap­yö­ren wag­ty türk­men mil­li gö­re­şi bi­len gy­zyk­la­nyp ug­ra­dy.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda daýhan yhlasy bilen ýetişdirilen gowaça hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnamak işi Bäherden etrabynda-da guramaçylykly alnyp barylýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.