Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Welaýat birleşmeleri

Golaýda welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň mejlisler zalynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň giňden bellenilen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň elimize gowuşmagy buýsançly başymyzy göge ýetirdi, ähli halkymyzyň şat

Limon ilki Hindistanda ulanylypdyr. Ýoglaryň pikirlerine görä, adam günde bir limon iýmelidir ýa-da bir limonyň suwuny içmelidir. Olar öz tejribelerine esaslanyp, şeýle düşünjä gelipdirler. Sebäbi limonyň himiki düzümi gaty baýdyr.

Käşiriň ähli görnüşleri kletçatkalara, şekere, efir ýaglaryna baýdyr. Käşiriň esasy gymmatlygy adam bedeninde A witaminine öwrülýän beta-karotiniň (A prowitamini) esasy çeşmesi bolup durýanlygyndadyr.

Ak bugdaý etrabynyň Täze durmuş oba geňeşliginde ilatyň dürli kesellere garşy göreşijilik ukybyny ýokarlandyrmak, keselleriň öňüni almak hem-de jemgyýetçilik aras saçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegini gazanmak maksady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Halkymyzda «Il saglygy — ýurt baýlygy», «Saglygym — baýlygym», «Saglyk — beglik», «Ähli zadyň sakasy — saglyk» diýen ýaly ýörgünli jümleler bar. Bu jümleler ynsan saglygynyň gymmatly baýlygyny äşgär görkezýär.

Säher turup, syl ýüzüňe çagaňy,

Päkligiňde bolup bilseň, şonça bol!

 

Welaýatymyzyň «ak altyn» ussatlarynyň şanly ýylda ýetişdirilen gowaçanyň bol hasylyny gysga wagtda, ýitgisiz ýygnamak ugrunda çekýän tutanýerli zähmeti ýerine düşýär.

Meniň bu gürrüň berjek bolýan wakam garaköli bagana bilen bagly bolsa-da, esasy gürrüň ata-babalardan miras galan täsinlik — tüm hakynda gidýär. Geçen asyryň 70-nji ýyllarynda bagana üçin ýüzläp-müňläp guzy soýlardy.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.