Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

Ýap-ýaňy geçmişe ugradylan Halkyň Arkadagly zamanasy ýyly taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazyldy diýip arkaýyn aýdyp bileris.

― Eý, Güneş, sen haçandyr bir wagt tümlügi görüpmidiň? ― diýip, çagajyk Güne ýüzlenipdir.

― Ýok, hiç haçan görmändim ― diýip, Gün jogap beripdir.

    Her ýyly döwrebap atlandyrmak baradaky asylly däbe eýerip, ýurdumyzyň ministrliklerinde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, iri jemgyýetçilik guramalarynda geçirilen maslahatlarda 2023-nji ýyly “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” diýip atlandyrmak hakynda öňe sürlen

Hormatly Prezidentimiziň 4-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň Täze ýyldaky ilkinji mejlisiniň barşynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaralary we çäreleri guramaçylykly geçir

Ýakynda Tejen etrabyndaky ýöriteleşdirilen dikeldiş merkezinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky Medeniýet köşgünde geçirilen saz-söhbetli duşuşyk «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygar astyndaky şanly ýyla bagyşlandy.

Ha­laç et­ra­byn­da­ky 29-njy or­ta mek­dep­de hem pe­da­go­gik iş­gär­le­riň ýan­war mas­la­ha­ty ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk­ly ge­çi­ril­di.

TKA-nyň Magtymguly etrap birleşmesiniň guramagynda etrabyň medeniýet merkezinde edara-kärhanalaryň, daýhan birleşikleriniň işgärleriniň, çagalar baglarynyň terbiýeçileriniň, orta mekdepleriniň mugallymlarynyň gatnaşmaklarynda «Döwrebaplygyň mekany» atly hoşallyk wagyz-n

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe rowaçlyklara beslenýän ýyllarymyz, halkymyzyň eşretli durmuşy, bedew batly ösüşlerimiz tutuş Diýarymyzyň abadan we nurana keşbinde şöhlelenip, kalbymyza çäksiz buýsanç, ýüreklerimize bimöçber şatlyk eçilýär.

Garaşsyzlyk halkymyza asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan ýol-ýörelgelerini, däp-dessurlaryny, edim-gylymlaryny täzeden dikeltmäge, medeni we ruhy mirasynyň gaýtadan köňül ganatyna öwrülmegine mümkinçilik berdi.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.