Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Welaýat birleşmeleri

Döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan parasatly syýasatynyň netijesinde eziz Diýarymyz dünýäde iň bagtly adamlaryň  ýaşaýan mekanyna öwrüldi.

Golaýda etrap häkimliginiň mejlisler zalynda jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Dabaraly çärä komitetimiziň işgärleri, işjeň agzalarymyz, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Ýakynda etrabymyzdaky 43-nji orta mekdepde orta mekdepleriň ýokary synp okuwçy gyzlarynyň arasynda tertip-düzgüni, edepliligi, ekramlylygy, ahlaklylygy, arassalygy ündemek maksady bilen ­«Zenan mertebesi» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak baradaky aladalar üstünlikli durmuşa ornaşdyrylýar.

Ýurdumyzyň ýokary we orta okuw mekdeplerinde ýaşlara ekologiýa terbiýesini bermekde, olaryň tebigata bolan garaýyşlaryny kämilleşdirmekde möhüm ädimler ädilýär.

Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçe Geňeşliginde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda dürli maksatly desgalar bilen bir hatarda, ýol gurluşygyna uly üns gönükdirilýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny has-da berkitmek, halkymyzyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak ugrunda yzygiderli alada edilýär.

Ak bugdaý etrabynyň Jemagat hojalygy müdirliginiň nahalhanasynyň zähmetsöýer işgärleri ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek babatdaky tagallalara saldamly goşandyny goşýarlar.

Eziz Diýarymyzda ilatyň abadançylykda ýaşamagy, her bir adamyň özüniň zehinini, ukyp-başarnygyny has doly açyp görkezmegi üçin zerur şertler döredilýär. Şeýle il bähbitli işler hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ajaýyp ýörelgesinden gözbaş alýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.