Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

Älemşynaslygy gowy görýän bir söwdagär kişi elmydama uzak illere gidip, söwda edýär eken hem-de barýan ýerleriniň tebigaty, ýerli halkyň täsin däp-dessurlary bilen gyzygar eken.

Hemmämize mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň ýörelgesine eýerilip, ýurdumyzda her bir ýyly ajaýyp şygar bilen atlandyrmak asylly däbe öwrüldi.

Türkmen halky uly ruhubelentlik bilen Täze — 2023-nji ýyly garşy aldy. Şeýle ajaýyp pursatlarda geçen 2022-nji ýylyň uly üstünliklere beslenendigini aýratyn bellemek gerek.

Täze ýylyň ilkinji günlerinden welaýatymyzyň baýramçylyk arçalarynda aýdym-sazly dabaralara giň gerim berildi.

Bahar gelse begres geýer ene Ýer, Zeminiň görküdir eziz eneler!

Eziz Diýarymyzda täze, 2023-nji ýyly ajaýyp arzuwlar, belent maksatlar bilen garşylandy.

Geçen, 2022-nji ýyl ýurdumyz, halkymyz üçin şan-şöhratly wakalara baý boldy.

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde «Zenan. Maşgala. Jemgyýet» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesi tarapyndan guralan duşuşyga döredijilik bilen meşgullanýan gelin-gyzlar gatnaşdy.

Ýa­kyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Bal­kan we­la­ýat birleş­me­si­niň il­kin­ji gu­ra­ma­sy ta­ra­pyn­dan Beýik Saparmyrat Türk­men­ba­şy adyn­daky Bal­kan we­la­ýat döw­let dra­ma te­at­rynda Tä­ze ýyl baý­ram­çy­ly­gy my­na­sy­bet­li da­ba

Täze ýyl diýleninde, her bir adamyň ilki bilen çagalyk ýyllary ýadyna düşýär. Çünki Täze ýyl baýramy, ozaly bilen, bagtyýar çagalaryň baýramy. Ol bagtyýar körpelere, mekdep okuwçylaryna ýatdan çykmajak pursatlary peşgeş berýär.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.