Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

Köýten - Hojaýpil ulag ýolynyň ugrunda bir belentlikde agramybäş ýüz kilograma golaý şar şekilli bir daş dur.Köýtenliler oňa“Meşan pälwanyň daşy”diýýärler.       Aýtmaklaryna göra,Meşan pälwan mundan iki ýüz ýyl çemesi öňHojaýpil obasynda ýaşan “Arkasy ýere degmedik”päl

Şu günler saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenabat şäheriniň ilkinji guramalarynda hem hasabat ýygnaklary guramacylykly geçirilýär. Bu ýygnak Lebap welaýatynyň Köpugurly hassahanasynda bellenen tertipde geçirildi.

2024-nji "Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy" ýylynyň fewral aýynyň 22-sinde türkmen halkynyn Milli Lideri, Türkmenistanyn Halk Maslahatynyn Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyn başlyklygynda Maslahatlar merkezinde Türkmenistanyn Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlis

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar guramasynyň Balkan welaýat bölüminiň gurnamaklarynda “Ýylyň Zenany” bäsleşigiň Balkan welaýat tapgyry geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri möhüm ähmiýetli syýasy wakalaryň şeýle hem ägirt uly durmuş-ykdysady medeni özgertmeleriň amala aşyrylýan döwri hökmünde taryha girýär.

Bäherden şäherinde yerleşýän 28-nji orta mekdebinde “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly mynasybetli hem-de Arkadagly Gahryman Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ilinji kitaby bolan “Ýaşlar-Watanyň daýanjy” atly kitabynyň bölümlei iňlis dilinde terjime edip i

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda ülkämize eneleriň göwni ýaly bahar pasly geldi. Çar tarapyňa baksaň, tebigat gözelligi jana ýakymly täsir edýär.

Zenan diýen mukaddes düşünjede bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyklar jemlenendir.Olaryň hormatyna her ýylyň 8-nji martynda Halkara zenanlar güni giňden bellenip geçilýär.Bu baýramçylyk hoşniýetliligiň,söýginiň,nuranalygyň,näzikligiň,gözelligiň hem-de wepadarlygyň ajaýyp

Ene sözün ýazyp goýdum kalbyma,

Nuruň öçmez çyrag boldy ömrüme.

Müdümilik bagty dileýän  size,

Goý ýaşasyn, ýer ýüzünde eneler!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda saglyk ulgamynyň işleri üstünlikli amala aşyryl

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.