Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

PUDAKLAÝYN K.A.

05.10.2022

            Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Halkyň Arkadagly zamanasy”...

04.10.2022

2022-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen “Türkmenhaly...

01.10.2022

Möwlam HAÝTGULYÝEW. Turkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «...

30.09.2022

2022-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Hyzmat...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

04.10.2022

Gubadag etrabynyň Medeniýet merkezinde «Buýsanç bilen Watanymyzyň belent ösüşlerine tarap!» atly maslahat geçirildi. Ýurdumyzyň harby we hukuk...

04.10.2022

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda Ahal...

03.10.2022

Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Da­şo­guz we­la­ýat bir­leş­me­si ýa­şu­ly we ýaş nes­liň we­kil­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da wa...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

03.09.2022

Go­laý­da Oguz­han et­ra­by­nyň sport mek­de­bin­de 2011-­2012­-nji ýyl­lar­da dog­lan...

01.09.2022

Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde, halkymyzyň...

23.07.2022

TKA-nyň Bäherden etrap birleşmesi, TMÝG-niň Bäherden etrap geňeşi, etrap sport we ýaşlar...

18.07.2022

Ahal welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi «2021-2025- nji ýyllarda...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.