Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

22.10.2021

Golaýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda Berkarar...

21.10.2021

Güýz we gyş pasyllarynda howanyň sowamagy, ygally, aýazly günleriň agdyklyk etmegi zerarly il atarasynda sowuklama keseliniň dürli görnüşiniň ýüze...

21.10.2021

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň XIII jiltiniň neşir edilmegi saglygy goraýyş işgärleriniň hünär...

21.10.2021

Sagdyn durmuş ýörelgesine berk eýerýän hormatly Prezidentimiz türkmen ýaşlaryna we ähli watandaşlarymyza nusga görkezip, sportuň dürli görnüşleri...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

22.10.2021

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesi tarapyndan etrabyň pagtaçylarynyň arasynda höweslendiriş çäreleri möwsümiň ilkinji...

21.10.2021

Güýz we gyş pasyllarynda howanyň sowamagy, ygally, aýazly günleriň agdyklyk etmegi zerarly il atarasynda sowuklama keseliniň dürli görnüşiniň ýüze...

21.10.2021

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň XIII jiltiniň neşir edilmegi saglygy goraýyş işgärleriniň hünär...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

04.10.2021

Gar­mäm­met Şa­mäm­me­dow Be­re­ket şä­he­rin­dä­ki 20-nji or­ta mek­de­bi­niň 4-nji syn­...

21.08.2021

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa...

24.07.2021

Ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Sakarçäge etrabynda hem ýaşlar sportuň dürli...

19.07.2021

Mary welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi tarapyndan gandbol boýunça 2002­-...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.