Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

PUDAKLAÝYN K.A.

03.02.2023

2022-nji ýylyň ýanwar aýynyň 9-na pudaklaýyn KA-nyň Geňeşi we Türkmenistanyň  Energetika ministrligi bilen bilelikde   “2022-nji ýylyň...

03.02.2023

    2023-nji ýylyň 3-nji fewralynda, anna güni Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň mejlisler zalynda...

01.02.2023

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň 2022-nji ýylyň 18-nji noýabryndaky “Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji...

01.02.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň  Galkynyşy döwründe öňdebaryjy Jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

03.02.2023

Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň her bir güni toý baýramlara şanly senelere beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly...

03.02.2023

Ýurdumyzy dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine ýetirmek maksady bilen, Gahryman Arkadagymyz hemmetaraplaýyn işlenip düzülen, yl my taýdan...

02.02.2023

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, asuda zeminiň astynda, parahat zeminiň üstünde dünýäniň...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

25.01.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe ýaşlaryň ähli taraplaýyn aň-düşünjeli...

23.01.2023

Ýurdumyza geljekki belent üstünlikleriň buşlukçysy bolup gelen täze 2023-nji ýylyň...

07.01.2023

Ýakynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň medeniýet öýünde TKA-nyň Magtymguly etrap...

07.01.2023

5-nji ýanwarda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň mejlisler...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.