Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

PUDAKLAÝYN K.A.

30.03.2023

30-njy martda TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň mejlisler zalynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, Daşoguz welaýat bedenterbiýe we sport baradaky...

30.03.2023

30-njy martda TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň mejlisler zalynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, Daşoguz welaýat bedenterbiýe we sport baradaky...

30.03.2023

Çapawulçylyk ynjalygyny alyp duransoň, han hezretleri munuň soňuna çykmagy ýüregine düwýär. — Daň saz berinçä, kölde gurbagalaň sesleri eşidilip...

30.03.2023

Edep bilen bagt tapylar, sabyr bilen — tagt   Hormatly Arkadagymyzyň “Enä tagzym — mukaddeslige tagzym” atly kitaby biziň her birimiz üçin...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

31.03.2023

Uly buýsanç bilen gadam basan  täze zamanamyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji ýylyndan başlap taryhy wakalar bilen...

31.03.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň döwletlilik binýadynyň berkemegine ykdysady kuwwatynyň has-da artmagyna halkymyzyň...

31.03.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň döwletlilik binýadynyň berkemegine ykdysady kuwwatynyň has-da artmagyna halkymyzyň...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

25.03.2023

Gahryman Arkadagymyzyň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de, bin­ýa­dy berk­den tu­tu­...

28.02.2023

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň...

28.02.2023

TKA-nyň Balkan welaýat birleşmesi, Balkan welaýat kitaphanasy, Balkan welaýatynyň...

28.02.2023

26-njy mart­da ge­çi­ril­jek Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­tat­la­ry­nyň, we­la­...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.