Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

PUDAKLAÝYN K.A.

12.04.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy “ ýylynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli...

12.04.2024

Ynha şu gün Saýat etrabynyň 40-njy orta mekdebinde etrap bilim bölüminiň şeýlede Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap...

12.04.2024

Ynha şu gün Saýat etrabynyň 40-njy orta mekdebinde etrap bilim bölüminiň şeýlede Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap...

12.04.2024

Ynha şu gün Saýat etrabynyň 40-njy orta mekdebinde etrap bilim bölüminiň şeýlede Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

12.04.2024

Golaýda Lebap welaýat kitaphanasynyň mejlistler zalynda welaýatyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda . Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Änew...

12.04.2024

Golaýda Lebap welaýat kitaphanasynyň mejlistler zalynda welaýatyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda . Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Änew...

12.04.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe galkynyşyň ösüşli ýollarynda ynamly öňe barýar. Ýurdumyzda ähli ugurlarda gazanylýan üstünlikler...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

 • 09.04.2024

  Golaýda Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar...
 • 09.04.2024

  Golaýda Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar...
 • 09.04.2024

  Golaýda Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar...

Sport

12.04.2024

Ynha şu gün Saýat etrabynyň 40-njy orta mekdebinde etrap bilim bölüminiň şeýlede Ylym we...

12.04.2024

Ynha şu gün Saýat etrabynyň 40-njy orta mekdebinde etrap bilim bölüminiň şeýlede Ylym we...

12.04.2024

Ynha şu gün Saýat etrabynyň 40-njy orta mekdebinde etrap bilim bölüminiň şeýlede Ylym we...

12.04.2024

Etrabymyzda ilaty, ilkinji nobatda bolsa, ýaşlary, sporta we köpçülikleýin bedenterbiýe...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.