Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

19.01.2021

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň “Miras” Teleýaýlymy bilen bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

21.01.2021

Ata-babalarymyz “Malym — janym» diýip ýöne ýere aýtmandyrlar. Etrabymyzyň maldarlary hem şeýle ýörelgeden ugur alyp, hormatly Prezidentimiziň berýän...

21.01.2021

Daşoguzenergogözegçilik» kärhanasynda kärhananyň işgärleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Onda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

 • 07.04.2020

  Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetimizde täze üstünlikleri gazanmakda, ýurdumyzda...
 • 16.03.2020

  Geçen hepdede Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we...
 • 12.03.2020

  Öňem habar berşimiz ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç...

KANUNÇYLYK

 • 12.01.2021

  Magtymguly etrabyndaky 11-nji çagalar bagynyň terbiýeçileriniň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. «Bagtyýar biz bu berkarar Diýarda» ady...
 • 11.01.2021

  Ak bugdaý etrap bilim bölümi hem-de ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap geňeşi tarapyndan yglan edilen okuwgörkezme esbaplarynyň...
 • 07.01.2021

  Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň öňünde goýýan anyk maksatlary we wezipeleri düzümlerde...

Sport

05.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda...

02.11.2020

Sarahs etrabyndaky 21-nji orta mekdebiň sport meýdançasynda «Türkmenistan —...

27.06.2020

Sa­rahs et­ra­byn­da­ky 21-nji or­ta mek­dep­de dö­re­di­len «Şöh­le» dynç alyş-sa­gal­...

22.06.2020

Änew şäherindäki sport mekdebinde baýry türgenleriň arasynda sportuň futzal görnüşi...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.