Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

 • 27.05.2023

  Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň geçirmeginde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly...

 • 26.05.2023

  Türkmenistan Diýarymyz mukaddes Garaşsyzlygyna eýe bolandan özbaşdak ösüşiniň milli ýol-ýörelgesini saýlap alyp, tiz wagtyň...

 • 26.05.2023

  Hormatly Prezidentimiziň kärendeçi daýhanlara bildirýän uly ynamyndan ruhlanyp zähmet çekýän etrabymyzyň gallaçy kärendeçileri “...

 • 26.05.2023

  Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýatynyň Ýolöten etrap birleşmesiniň we iri jemgyýetçilik guramalarynyň...

PUDAKLAÝYN K.A.

25.05.2023

Golaýda, Daşoguz welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-nyň Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň...

25.05.2023

Golaýda, Daşoguz welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-nyň Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň...

25.05.2023

Golaýda, Daşoguz welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-nyň Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň...

25.05.2023

Golaýda, Daşoguz welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-nyň Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

27.05.2023

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň geçirmeginde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky...

27.05.2023

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň geçirmeginde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky...

27.05.2023

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň geçirmeginde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

22.05.2023

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamak hem-de ösdürmek...

22.05.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň Olimpiýa...

17.05.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň “Saglyk”...

17.05.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň “Saglyk”...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.