Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

02.03.2021

Welaýat häkimliginiň garamagyndaky 1-nji başlangyç hünär okuw mekdebinde hem arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilişi, kadaly iýmitlenmek, sagdyn...

02.03.2021

Ýurdumyzda arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegine, möwsümleýin ýokanç keselleriň öňüniň alynmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Arassaçylygyň iň...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

02.03.2021

Welaýat häkimliginiň garamagyndaky 1-nji başlangyç hünär okuw mekdebinde hem arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilişi, kadaly iýmitlenmek, sagdyn...

02.03.2021

Ýurdumyzda arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegine, möwsümleýin ýokanç keselleriň öňüniň alynmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Arassaçylygyň iň...

02.03.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek baradaky syýasatyny durmuşa geçirmek, halkyň arasynda sagdyn durmuşy wagyz etmek,...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

 • 07.04.2020

  Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetimizde täze üstünlikleri gazanmakda, ýurdumyzda...
 • 16.03.2020

  Geçen hepdede Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we...
 • 12.03.2020

  Öňem habar berşimiz ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç...

KANUNÇYLYK

Sport

27.02.2021

24-nji few­ral­da Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer...

11.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň başlangyjy bilen giň gerim...

23.01.2021

TMÝG-niň Balkan welaýatynyň Serdar etrap Geňeşi, Serdar etrap sport we ýaşlar syýas aty...

05.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.