Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

PUDAKLAÝYN K.A.

30.07.2022

TMÝG-niň Serdar etrap geňeşiniň, TKA-nyň Serdar etrap birleşmesiniň Serdar etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilen bilelikde guramagynda 2005-...

28.07.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň halkara abraýy barha artýar. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri hem daşary...

28.07.2022

2022-nji ýylyň 28-nji iýulynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi...

28.07.2022

2022-nji ýylyň 28-nji iýulynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

30.07.2022

TMÝG-niň Serdar etrap geňeşiniň, TKA-nyň Serdar etrap birleşmesiniň Serdar etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilen bilelikde guramagynda 2005-...

29.07.2022

Adamlaryň tebigata, ot-çöpe, daragtlara, haýwanat dünýäsine içgin nazar salyp, durmuşda dürli zatlary döredendigi mälimdir. Muňa ylmy dilde «bionika...

28.07.2022

Şu günler bagtyýar ýaş nesliň tomusky dynç alyş möwsüminiň netijeli guralyşyny synlanyňda, ýurdumyzda çagalar baradaky aladanyň döwlet syýasatynda...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

23.07.2022

TKA-nyň Bäherden etrap birleşmesi, TMÝG-niň Bäherden etrap geňeşi, etrap sport we ýaşlar...

18.07.2022

Ahal welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi «2021-2025- nji ýyllarda...

16.07.2022

Rahat SAMATOW, Türk­me­nis­ta­nyň­ Sport­ we ­ýaş­lar­ sy­ýa­sa­ty­ mi­nistr­li­gi­niň ­...

02.07.2022

Daşoguz şäherine gol berip oturan sapaly ýerde ýerleşýän «Bagtyýar nesil» çagalar...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.