Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

PUDAKLAÝYN K.A.

30.06.2022

Saglygy goraýyş müdirliginiň we Daşoguz şäher hassahanasynyň KA-nyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda, saglygy goraýyş işgärleriniň...

30.06.2022

Uzak ömri, tut ýaly jan saglygyny kim islemeýär? Ýöne bu öz-özünden bolaýýan zat däl. Alymlar birnäçe ýyllaryň dowamynda ýörite barlaglary geçirip,...

30.06.2022

Türkmenistan dünýä giňişliginde ekoulgamyň abadançylygyny berkitmekde işjeň hereket edýän ýurtlaryň hataryna girýär. Häzirki wagtda döwrebap...

30.06.2022

Bereketli Garagumuň düzünde, Çopan aýdym aýdýar süriň yzynda, Toý tutýarys gül Watanyň ýazynda, Bizde yşk derdiniň dermanasy bar, Halkyň...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

30.06.2022

Saglygy goraýyş müdirliginiň we Daşoguz şäher hassahanasynyň KA-nyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda, saglygy goraýyş işgärleriniň...

30.06.2022

Güljemal NAZAROWA, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramaçylyk we medeni-köpçülik işleri bölüminiň esasy hünärmeni, zenanlar guramasynyň işjeň...

30.06.2022

Uzak ömri, tut ýaly jan saglygyny kim islemeýär? Ýöne bu öz-özünden bolaýýan zat däl. Alymlar birnäçe ýyllaryň dowamynda ýörite barlaglary geçirip,...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

09.06.2022

Sport biziň dünýämizi bezeýän, saglygymyzy berkidýän maşk bolup durýar. Çünki, sport...

11.04.2022

Balkan welaýatynyň Bereket etrap Sport we ýaşlar syýasaty bölümi hem-de TKA-nyň Bereket...

12.03.2022

Türk­me­nis­ta­nyň Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty mi­nistr­li­gi­niň de­giş­li me­ýil­na­ma...

28.02.2022

To­ma­şa­çy­la­ryň ün­sü­ni çekmek babatda çempionlar li­ga­sy­nyň ge­çen hep­de­ki...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.