Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

PUDAKLAÝYN K.A.

21.09.2023

Banama kanaly hem-de şlýapasy barada Panama kanalyny gurmak pikiri XVI asyrda ýüze çykypdyr. Ispan koroly Filipp II “Hudaýyň birleşdiren zadynyň...

21.09.2023

Ýok, men Hemra Hemra Marynyň bazaryny bazarlap, öýüne gaýtmak üçin Baýramala gidýän ýeňil maşynlaryň ýanyna barýar. Şo barmana oglanlaryň biri...

21.09.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň mukaddes başlangyçlaryny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň pähim-parasatly...

21.09.2023

2023-nji ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň düzümindäki Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebinde...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

22.09.2023

Magtymgulynyň edebi däpleri biziň şahyrlarymyz we ýazyjylarymyz üçin döredijilik mekdebidir. A. KEKILOW. *** Magtymguly Pyragy — bütindünýä...

21.09.2023

Banama kanaly hem-de şlýapasy barada Panama kanalyny gurmak pikiri XVI asyrda ýüze çykypdyr. Ispan koroly Filipp II “Hudaýyň birleşdiren zadynyň...

21.09.2023

Ýok, men Hemra Hemra Marynyň bazaryny bazarlap, öýüne gaýtmak üçin Baýramala gidýän ýeňil maşynlaryň ýanyna barýar. Şo barmana oglanlaryň biri...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

18.09.2023

Tagtabazar etrabynyň Saryýazy geňeşliginiň çäginde ýerleşýän sport desgasynda TKA-nyň...

13.09.2023

Maşk et­me­giň we sport bi­len yzy­gi­der­li meş­gul­lan­ma­gyň adam sag­ly­gy üçin peý­...

11.09.2023

Eziz Diýarymyzda jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, berk bedenli we ruhy...

05.09.2023

Ata-babalarymyz birnäçe milli gymmatlyklary asyrlaryň taryhynda döredip bize miras...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.