Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

23.09.2021

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň geçen aýlary iri jemgyýetçilik-syýasy wakalara baý boldy. Bu...

23.09.2021

Köpýyllyk ösümlik bolan buýanyň Türkmenistanda 4 görnüşi ösýär. Oňa ýurdumyzyň ähli künjeklerinde diýen ýaly duş gelmek bolýar. Buýanyň oňat ösen...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

23.09.2021

Köpýyllyk ösümlik bolan buýanyň Türkmenistanda 4 görnüşi ösýär. Oňa ýurdumyzyň ähli künjeklerinde diýen ýaly duş gelmek bolýar. Buýanyň oňat ösen...

23.09.2021

Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň iň täze taryhy, gazanýan üstünliklerimiziň hem-de ösüşlerimiziň ählisi mukaddes Garaşsyzlygymyzdan gözbaş alýar. Taryh...

23.09.2021

Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary we kabul edýän il bähbitli Kararlary esasynda kesellere garşy göreşmeklige uly ähmiýet berilýär. Şu babatda...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

KANUNÇYLYK

Sport

21.08.2021

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa...

24.07.2021

Ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Sakarçäge etrabynda hem ýaşlar sportuň dürli...

19.07.2021

Mary welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi tarapyndan gandbol boýunça 2002­-...

17.07.2021

– Taý­jyk ýaş­lyk­da örän ez­ber­di, onuň elin­den gel­me­ýän hü­när ýok­dy. Haý­sy işiň...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.