Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

04.08.2021

Kaka etrabynyň Hywaabat jülgesindäki «Ýaşyl ýaýla» çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde «Berkarar döwletiň sagdyn nesli» ady bilen woleýbol ýaryşy...

04.08.2021

Tejen şäher häkimliginiň hemde jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda şäheriň Jemagat hojalygy müdirliginde zähmet çekýän işçi...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

04.08.2021

Änew alyjylar jemgyýetinde «Il saglygy — ýurt baýlygy» ady bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Ony ýörite meýilnama esasynda Türkmenistanyň...

04.08.2021

Kaka etrabynyň Hywaabat jülgesindäki «Ýaşyl ýaýla» çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde «Berkarar döwletiň sagdyn nesli» ady bilen woleýbol ýaryşy...

04.08.2021

Tejen şäher häkimliginiň hemde jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda şäheriň Jemagat hojalygy müdirliginde zähmet çekýän işçi...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

KANUNÇYLYK

Sport

24.07.2021

Ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Sakarçäge etrabynda hem ýaşlar sportuň dürli...

19.07.2021

Mary welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi tarapyndan gandbol boýunça 2002­-...

17.07.2021

– Taý­jyk ýaş­lyk­da örän ez­ber­di, onuň elin­den gel­me­ýän hü­när ýok­dy. Haý­sy işiň...

05.07.2021

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda hormatly Prezidentimiziň başda...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.