Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

PUDAKLAÝYN K.A.

01.12.2022

Bäherden etrabyndaky 30-njy orta mekdebiň sport zalynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çäginde sportuň...

30.11.2022

Toprak, keremli toprak... Halkymyzyň gadymy ynanjyna görä, asly toprakdan bolan ynsan üçin ol ýaradylyşyň, ýaşaýşyň, berekediň egsilmez çeşmesidir....

30.11.2022

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 20 – 24-nji noýabry aralygynda goja Hazaryň kenarynda — «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Daýanç» sagaldyş we...

30.11.2022

Ýa­kyn­da paý­tag­ty­myz­da­ky 81-nji or­ta mek­dep­de ýur­du­myz­da­ky ça­ga­lar bag­la­ry­nyň we umu­my­bi­lim eda­ra­la­ry­nyň ara­syn­da yg­lan...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

01.12.2022

Bäherden etrabyndaky 30-njy orta mekdebiň sport zalynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çäginde sportuň...

01.12.2022

Eziz Diýarymyzda adam hakyndaky alada döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu ugurda hormatly Prezidentimiziň tagallalary...

30.11.2022

Dünýä giňişliginde işjeň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny durmuşa geçirýän Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan türki dilli ýurtlar bilen gatnaşyklaryň...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

29.11.2022

TKA-nyň Bereket etrap birleşmesiniň we Bereket etrap bedenterbiýe we sport baradaky...

29.11.2022

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 «Türkmenistan Sport» halkara žurnalymyzyň...

26.11.2022

Sakarçäge etrabynyň Bedenterbiýe we sport bölüminiň sport mekdebinde ýaşlaryň dürli...

14.11.2022

Hytaýlylar, adatça, «Nahardan soň ýüz ädim ýöremek ýaşyňy togsan dokuza ýetirer» diýen...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.