Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

 • 26.05.2022

  Sagdyn durmuşy baş ýörelge edinmek her birimiz üçin bagtyýarlygyň eşretli ýoly bilen abadan ertirlerimize gadam urmakdyr....

 • 26.05.2022

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ykdysady özgertmeler giň...

 • 26.05.2022

  Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde her ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň gününiň uly dabaralar bilen...

 • 26.05.2022

  Maý aýynyň soňky ýekşenbesi — Türkmen halysynyň baýramy

  Al-elwan güllere meňzeýän...

PUDAKLAÝYN K.A.

26.05.2022

Sagdyn durmuşy baş ýörelge edinmek her birimiz üçin bagtyýarlygyň eşretli ýoly bilen abadan ertirlerimize gadam urmakdyr. Hormatly Prezidentimiz...

26.05.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ykdysady özgertmeler giň gerime eýe bolýar....

26.05.2022

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde her ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň gününiň uly dabaralar bilen bellenilip geçilmegi...

26.05.2022

Maý aýynyň soňky ýekşenbesi — Türkmen halysynyň baýramy Al-elwan güllere meňzeýän türkmen halysynyň berkliginiň syry onuň tebigylygydyr. Däp-...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

26.05.2022

Maý aýynyň soňky ýekşenbesi — Türkmen halysynyň baýramy Al-elwan güllere meňzeýän türkmen halysynyň berkliginiň syry onuň tebigylygydyr. Däp-...

26.05.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ata Watanymyz ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda ýokary ösüş...

26.05.2022

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe il-günümiziň saglygyny goramakda edilýän taýsyz tagallalar özüniň oňyn netijesini...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

11.04.2022

Balkan welaýatynyň Bereket etrap Sport we ýaşlar syýasaty bölümi hem-de TKA-nyň Bereket...

12.03.2022

Türk­me­nis­ta­nyň Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty mi­nistr­li­gi­niň de­giş­li me­ýil­na­ma...

28.02.2022

To­ma­şa­çy­la­ryň ün­sü­ni çekmek babatda çempionlar li­ga­sy­nyň ge­çen hep­de­ki...

26.02.2022

«Aş­ga­bat» kö­pu­gur­ly sta­dio­ny­nyň Türk­me­nista­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.