Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

PUDAKLAÝYN K.A.

29.11.2023

Garaşsyz ösüşlerimiziň taryhynda uly syýasy waka bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň resmi taýdan iki gezek ykrar edilmegi hormatly Prezidentimiziň...

29.11.2023

Garaşsyz ösüşlerimiziň taryhynda uly syýasy waka bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň resmi taýdan iki gezek ykrar edilmegi hormatly Prezidentimiziň...

29.11.2023

Garaşsyz ösüşlerimiziň taryhynda uly syýasy waka bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň resmi taýdan iki gezek ykrar edilmegi hormatly Prezidentimiziň...

29.11.2023

Garaşsyz ösüşlerimiziň taryhynda uly syýasy waka bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň resmi taýdan iki gezek ykrar edilmegi hormatly Prezidentimiziň...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

29.11.2023

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň gurnamagynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly daýhan birleşiginiň...

28.11.2023

Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndaky "Daýanç" sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýat birleşmesiniň...

28.11.2023

Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndaky "Daýanç" sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýat birleşmesiniň...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

28.11.2023

Ak mermerli Aşgabat şäherinde Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty dowam edýär. Bu dowam...

28.11.2023

Ak mermerli Aşgabat şäherinde Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty dowam edýär. Bu dowam...

28.11.2023

Ak mermerli Aşgabat şäherinde Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty dowam edýär. Bu dowam...

20.11.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyjy...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.