Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

24.11.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda uly öňegidişlikler gazanyldy. Ýurdumyzda mähriban...

24.11.2020

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda indi köp ýyllardan bäri ýurdumyzda bag ekmek işi üstünlikli durmuşa geçirilip gelinýär. Bu asylly işiň...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

24.11.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda uly öňegidişlikler gazanyldy. Ýurdumyzda mähriban...

24.11.2020

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda indi köp ýyllardan bäri ýurdumyzda bag ekmek işi üstünlikli durmuşa geçirilip gelinýär. Bu asylly işiň...

24.11.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe şanly wakalaryň ýyly bolan Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda päk zähmeti bilen Garaşsyz, Bitarap...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

 • 07.04.2020

  Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetimizde täze üstünlikleri gazanmakda, ýurdumyzda...
 • 16.03.2020

  Geçen hepdede Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we...
 • 12.03.2020

  Öňem habar berşimiz ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç...

KANUNÇYLYK

Sport

02.11.2020

Sarahs etrabyndaky 21-nji orta mekdebiň sport meýdançasynda «Türkmenistan —...

27.06.2020

Sa­rahs et­ra­byn­da­ky 21-nji or­ta mek­dep­de dö­re­di­len «Şöh­le» dynç alyş-sa­gal­...

22.06.2020

Änew şäherindäki sport mekdebinde baýry türgenleriň arasynda sportuň futzal görnüşi...

12.06.2020

Ka­ka et­ra­by­nyň Hy­waa­bat jül­ge­sin­dä­ki “Ýa­şyl ýaý­la” çaga­lar dynç alyş-sa­gal­...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.