Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

07.07.2020

Ministrler Kabinetiniň 19-njy iýunda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde ulag-kommunikasiýa ulgamynyň kärhanalarynyň düzümini...

06.07.2020

Ka­ka et­ra­by­nyň Hy­waa­bat jülge­sin­de ýer­leş­ýän «Ýa­şyl ýaý­la» ça­ga­lar dynç alyş-sa­gal­dyş merke­zin­de bag­ty­ýar nes­liň şa­dy­ýan gül­...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

08.07.2020

Her ge­zek unaş ha­kyn­da gür­rüň açyl­sa, ejem ja­nyň aş ke­si­şi göz öňüm­de jan­lan­ýar. Ejem en­di­gan ýa­ýy­lan ha­my­ra un se­pe­läp ok­lawyň...

07.07.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen medenitaryhy ýadygärlikler, ata-babalarymyzyň ömür süren gadymy mesgen-...

06.07.2020

“Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny” ýy­ly my­na­sy­bet­li we­la­ýat mer­ke­zin­dä­ki Milli «Ak bug­daý» mu­ze­ýi­ne sy­ýa­hat gu­ral­dy....

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

 • 07.04.2020

  Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetimizde täze üstünlikleri gazanmakda, ýurdumyzda...
 • 16.03.2020

  Geçen hepdede Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we...
 • 12.03.2020

  Öňem habar berşimiz ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç...

KANUNÇYLYK

 • 28.05.2020

  Hormatly Prezidentimiziň tabşyrmagy boýunça düýn welaýat häkimliginiň uly ýygnaklar zalynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we...
 • 18.05.2020

  Ahal welaýat häkimliginiň mejlisler jaýynda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion...
 • 06.05.2020

  Baý­ra­ma­ly et­rap mer­ke­zi ki­tap­ha­na­syn­da TDP-niň Baý­ra­ma­ly et­rap ko­mi­te­ti­niň, TKA-nyň Baý­ra­ma­ly et­rap bir­leş­me­si­niň et­rap...

Sport

27.06.2020

Sa­rahs et­ra­byn­da­ky 21-nji or­ta mek­dep­de dö­re­di­len «Şöh­le» dynç alyş-sa­gal­...

22.06.2020

Änew şäherindäki sport mekdebinde baýry türgenleriň arasynda sportuň futzal görnüşi...

12.06.2020

Ka­ka et­ra­by­nyň Hy­waa­bat jül­ge­sin­dä­ki “Ýa­şyl ýaý­la” çaga­lar dynç alyş-sa­gal­...

07.05.2020

Düýn Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň sport toplumynda «Türkmenistan —...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.