Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

15.04.2021

Gadym döwürlerde bir ýurduň akylly patyşasy bar eken. Ol wagtal-wagtal wezir-wekillerini ýanyna alyp, öz ýurduna aýlanýar ekeni. Bir gezek aýlanyp...

15.04.2021

Bir gezek Keýmir kör atamyzdan sorapdyrlar: —Türkmen üçin nämeler mukaddesdir? — Türkmen üçin aýaly, aty, telpegi — üçüsem des-deňdir. Şoň...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

15.04.2021

Gadym döwürlerde bir ýurduň akylly patyşasy bar eken. Ol wagtal-wagtal wezir-wekillerini ýanyna alyp, öz ýurduna aýlanýar ekeni. Bir gezek aýlanyp...

15.04.2021

Bir gezek Keýmir kör atamyzdan sorapdyrlar: —Türkmen üçin nämeler mukaddesdir? — Türkmen üçin aýaly, aty, telpegi — üçüsem des-deňdir. Şoň...

15.04.2021

2021-nji ýylyň hormatly Prezidentimiziň makullamagy we Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

 • 07.04.2020

  Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetimizde täze üstünlikleri gazanmakda, ýurdumyzda...
 • 16.03.2020

  Geçen hepdede Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we...
 • 12.03.2020

  Öňem habar berşimiz ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç...

KANUNÇYLYK

Sport

03.04.2021

Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deşler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň we­la­ýat bir­leş­me­si­niň hem-de...

03.04.2021

Go­laý­da Ser­dar şä­her hä­kim­li­gi­niň mej­lis­ler za­lyn­da «Ar­ka­da­gyň ak ýol­la­...

27.03.2021

Go­laý­da Gök­de­pe et­ra­by­nyň Ba­ba­rap oba­syn­da­ky ýaş olim­pi­ýa­çy­la­ry taý­ýar­...

22.03.2021

Gök­de­pe et­ra­by­nyň Ba­ba­rap obasyn­da­ky ýaş olim­pi­ýa­çy­la­ry taý­ýar­laýyş sport...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.