Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

 • 29.11.2021

  Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulygyny döredip, özümizde öndürilýän önümler bilen halkymyzy üpjün etmek baradaky...

 • 29.11.2021

  Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli welaýatymyzdaky orta mekdepleriň birnäçesinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Şonuň çäginde...

 • 29.11.2021

  Golaýda Serdar şäher häkimliginiň mejlisler zalynda «Sagdynlyk ruhubelentligiň hem bagtyýarlygyň çyragydyr» atly wagyz-nesihat...

 • 29.11.2021

  Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA) Türkmenistandaky wekilhanasynyň guramagynda Türkmenistanyň degişli döwlet edaralarynyň...

.
.

PUDAKLAÝYN K.A.

30.11.2021

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň...

30.11.2021

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler...

29.11.2021

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulygyny döredip, özümizde öndürilýän önümler bilen halkymyzy üpjün etmek baradaky berýän...

29.11.2021

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli welaýatymyzdaky orta mekdepleriň birnäçesinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Şonuň çäginde guralan açyk sapaklar...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

29.11.2021

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulygyny döredip, özümizde öndürilýän önümler bilen halkymyzy üpjün etmek baradaky berýän...

29.11.2021

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli welaýatymyzdaky orta mekdepleriň birnäçesinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Şonuň çäginde guralan açyk sapaklar...

29.11.2021

Golaýda Serdar şäher häkimliginiň mejlisler zalynda «Sagdynlyk ruhubelentligiň hem bagtyýarlygyň çyragydyr» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi....

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

29.11.2021

Golaýda Serdar şäher häkimliginiň mejlisler zalynda «Sagdynlyk ruhubelentligiň hem...

29.11.2021

Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA) Türkmenistandaky...

20.11.2021

Bäherden etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň guramagynda Bäherden etrabynyň sport...

20.11.2021

Golaýda Bäherden etrabynyň «Arçman» şypahanasynyň mejlisler zalynda Halkara Bitaraplyk...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.